Diversos motoristes estan fent malbé els camins del parc d’esbarjo del Priorat de la Bisbal

Les Regidories de Medi Ambient i Territori està construint un parc d’esbarjo al Priorat de la Bisbal. Darrerament diverses persones han emprat els camins del parc com a circuit de moto i han estat fent malbé el patrimoni públic en el qual l’Ajuntament està treballant amb la finalitat que pugui ser un lloc perquè els bisbalencs i les bisbalenques puguin descansar, passejar o practicar activitat física.

L’Ajuntament va col·locar diversos cartells indicant la prohibició de circular en moto però, tot i això, aquestes persones no només hi han seguit circulant sinó que han arrencat els cartells.

L’Ajuntament podria denunciar els autors dels fets i reclamar-los l’import dels danys i els desperfectes per haver fet malbé el patrimoni públic; per haver circulat amb vehicles a motor, de forma reiterada, per una via que no està destinada a aquest ús i que compta amb senyalització que prohibeix de forma expressa la circulació de motos; i per haver arrencat l’esmentada senyalització. Des de l’Ajuntament us preguem que, si heu vist o veieu les persones que estan fent malbé el patrimoni públic, feu arribar la informació a l’Ajuntament a fi i efecte que puguem procedir a denunciar els fets davant les autoritats pertinents.


CASTELLANO | Las Regidories de Medi Ambient y Territori están construyendo un parque de recreo en el Priorato de la Bisbal. Últimamente varias personas han utilizado los caminos del parque como circuito de moto y han estado estropeando el patrimonio público en el cual el Ayuntamiento está trabajando con la finalidad que pueda ser un sitio para que los bisbalencs i las bisbalenques puedan descansar, pasear o practicar actividad física.

El Ayuntamiento colocó varios carteles indicando la prohibición de circular en moto pero, aun así, estas personas no solo han seguido circulando sinO que han arrancado los carteles.

El Ayuntamiento podría denunciar a los autores de los hechos y reclamarles el importe de los daños y desperfectos por haber estropeado el patrimonio público; por haber circulado con vehículos a motor, de forma reiterada, por una vía que no está destinada a este uso y que cuenta con señalización que prohíbe de forma expresa la circulación de motos; y por haber arrancado dicha señalización. Desde el Ayuntamiento os rogamos que, si habéis visto o veis las personas que están estropeando el patrimonio público, hagáis llegar la información al Ayuntamiento a fin y efecto que podamos proceder a denunciar los hechos en las autoridades pertinentes.