L’Ajuntament de la Bisbal ha signat un conveni de col·laboració amb la Joventut Bisbalenca CF

JOVENTUT BISBALENCA CONVENI

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar per Junta de Govern, el passat dijous 19 de juliol, un conveni de col·laboració amb l’entitat esportiva Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2018/2019. L’Acord, que s’ha signat aquest dilluns 23 de juliol, té validesa de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019 i inclou una subvenció de 20.000€ que l’Ajuntament abonarà en dos pagaments (un el 2018 i l’altre el 2019) i la cessió de les instal·lacions esportives per al desenvolupament de les activitats del club (camp de gespa artificial i vestuaris).

Amb la signatura del conveni, el club es compromet a realitzar les següents actuacions:

-Promoció de l’esport en el municipi, fomentant la pràctica esportiva de caràcter formatiu i en competició, en especial el futbol.

-Inscripció del club a la Federació Catalana de Futbol en les categories i equips que es formin.

-Presentar la justificació econòmica corresponent al període de compres de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019.

La Regidoria d’Esports persegueix l’objectiu de potenciar l’esport al municipi, fomentant les activitats esportives de caràcter formatiu i de competició, especialment les del futbol bisbalenc que promou l’entitat Joventut Bisbalenca CF, ja que es tracta d’una entitat dedicada al foment i la pràctica habitual de l’activitat esportiva sense ànim de lucre.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó por Junta de Gobierno, el pasado jueves 19 de julio, un convenio de colaboración con la entidad deportiva Joventut Bisbalenca CF para la temporada 2018/2019. El acuerdo, que se ha firmado este lunes 23 de julio, tiene validez del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019 e incluye una subvención de 20.000€ que el Ayuntamiento abonará en dos pagos (uno en el 2018 y el otro en el 2019) y la cesión de las instalaciones deportivas para el desarrollo de las actividades del club (campo de césped artificial y vestuarios).

Con la firma del convenio, el club se compromete a realizar las siguientes actuaciones:

-Promoción del deporte en el municipio, fomentando la práctica deportiva con carácter formativo y en competición, en especial el fútbol.

-Inscripción del club en la Federació Catalana de Futbol en las categorías y equipos que se formen.

-Presentar la justificación económica correspondiente al periodo de compras del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019.

La Regidoria d’Esports persigue el objetivo de potenciar el deporte en el municipio, fomentando las actividades deportivas de carácter formativo y de competición, especialmente las del fútbol bisbalenc que promueve la entidad Joventut Bisbalenca CF, ya que se trata de una entidad dedicada al fomento y la práctica habitual de la actividad deportiva sin ánimo de lucro.

Comments are closed.