L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha convocat un Ple Extraordinari per nomenar un nou regidor d’ERC-AM

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrarà un Ple Extraordinari el pròxim dimecres 25 de juliol a les 9h amb un únic punt a l’ordre del dia: la “presa de possessió de l’acta de regidor del Sr. Manuel González Cabrero com a 5è regidor d’ERC-AM”.

El Ple, que es fa a petició del grup municipal d’ERC-AM, nomenarà regidor  Manuel González Cabrero. Es dóna el cas que, de les quinze persones que formaven part de la llista del grup municipal d’ERC-AM a les passades eleccions, deu han renunciat a ser regidors i una, Margarita Barberà, va morir de forma sobtada. Per tot plegat, amb els candidats de la llista de les passades eleccions només es poden ocupar els escons de quatre dels cinc regidors que li corresponen a ERC-AM i que són els que actualment exerceixen com a regidors.

Segons l’article 182 de la LOREG (Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General):

        Punt 1: “En el cas de mort, incapacitat o renúncia d’un regidor, l’ascó s’atribuirà al candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent el seu ordre de col·locació”.

        Punt 2:  “En el cas que, d’acord amb el procediment anterior, no quedessin possibles candidats o suplents a nomenar, les vacants seran cobertes per qualsevol ciutadà major d’edat que no estigui afectat per un motiu d’inelegibilitat. Aquests suplents seran designats pel partit, coalició, federació o agrupació d’electors d’on els regidors han de ser substituïts i es comunicarà a la Junta Electoral corresponent, a efectes de l’explicació de l’oportuna credencial. En aquest cas, no podran ser designades aquelles persones que havent sigut candidates o suplents d’aquella llista, hagin renunciat al càrrec anteriorment”.

Com que no queda cap candidat de la llista disponible, ERC-AM pot cobrir la plaça vacant amb “qualsevol ciutadà major d’edat que no estigui afectat per un motiu d’inelegibilitat”. Així, el passat 23 de maig de 2018 ERC proposava, des de la seu de Barcelona, que segons l’article 182 de la LOREG, entrés com a nou regidor Manuel González Cabrero. El dia 10 de juliol la Junta Electoral Central va fer arribar la credencial del nou regidor a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i, un cop fetes les comprovacions corresponents per part del secretari municipal, ERC ha demanat un Ple Extraordinari a fi i efecte de nomenar el nou regidor.

Al grup municipal d’ERC-AM li corresponen cinc regidors a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès des de les passades eleccions del 24 de maig de 2015. Ara mateix, fins que no se celebri aquest Ple Extraordinari, ocupen el seu càrrec de regidors: Joaquin Rivas Piqueras, Mónica Pérez Garrido, Pilar Verdún Vives i Juana Reina Torres.

Podeu consultar la llista d’ERC-AM de les passades eleccions a la part inferior d’aquesta publicació.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès celebrará un Pleno Extraordinario el próximo miércoles 25 de julio a las 9h con un único punto en el orden del día: la “toma de posesión del acta de concejal del Ser. Manuel González Cabrero como 5º concejal de ERC-AM”.

El Pleno, que se hace a petición del grupo municipal de ERC-AM, nombrará concejal a Manuel González Cabrero. Se da el caso que, de las quince personas que formaban parte de la lista del grupo municipal de ERC-AM en las pasadas elecciones, diez han renunciado a ser concejales y una, Margarita Barberà, murió de forma súbita. Por todo ello, con los candidatos de la lista de las pasadas elecciones solo se pueden ocupar los escaños de cuadro de los cinco concejales que le corresponden a ERC-AM y que son los que actualmente ejercen como concejales.

Según el artículo 182 de la LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General):

Punto 1: “En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación”.

Punto 2: “En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente”.

Puesto que no queda ningún candidato de la lista disponible, ERC-AM puede cubrir la plaza con “cualquier ciudadano mayor de edad que no esté afectado por un motivo de inelegibilidad”. Así, el pasado 23 de mayo del 2018 ERC proponía, desde su sede de Barcelona, que según el artículo 182 de la LOREG, entrase como nuevo concejal Manuel González Cabrero. El día 10 de julio la Junta Electoral Central hacía llegar la credencial del nuevo concejal al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y, una vez hechas las comprobaciones correspondientes por parte del secretario municipal, ERC ha solicitado un Pleno Extraordinario con la finalidad de nombrar al nuevo concejal.

Al grupo municipal de ERC-AM le corresponden cinco concejales en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès desde las pasadas elecciones del 24 de mayo del 2015. Ahora mismo, hasta que no se celebre este Pleno Extraordinario, ocupan su cargo de concejales: Joaquin Rivas Piqueras, Mónica Pérez Garrido, Pilar Verdún Vives y Juana Reina Torres.

Llista d’ERC legislatura 2015/2019:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)

 1. Josep Maria Puigibet Mestre (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 2. Joaquin Rivas Piqueras (és regidor en l’actualitat/es concejal en la actualidad)
 3. Montserrat Mestre Farrerons (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 4. Monica Perez Garrido (és regidora en l’actualitat/es concejala en la actualidad)
 5. Pilar Verdun Vives (és regidora en l’actualitat/es concejala en la actualidad)
 6. Juana Reina Torres (és regidora en l’actualitat/es concejala en la actualidad)
 7. Eusebio Martinez Lopez (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 8. Jose Fernandez Merlo (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 9. Yolanda Tienda Sanchez (pren possessió al càrrec de regidora el 13/06/15 i renuncia el 18/02/16 – Toma posesión del cargo de concejala el 13/06/15 y renuncia el 18/02/16)
 1. Maria del Rocio Rivas Criado (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 2. Jose Fernandez Rodrigo (accepta el càrrec de regidor el 08/03/16 i renuncia el 24/10/2017 –  Acepta el cargo de concejal el 08/03/16 y renuncia el 24/10/2017)

Suplents:

 1. Hector Yokota Tejedor (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 2. Margarita Barbera Cuesta (pren possessió al càrrec de regidora el 18/03/18 i mor el maig de 2018- Toma posesión del cargo como concejala el 18/03/18 y muere en el mes de mayo del 2018)
 3. Xavier Faura Burgos (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)
 4. Irene Ferreira Ruiz (renuncia abans de prendre possessió/renuncia antes de tomar posesión)