S’obre la convocatòria per demanar subvencions sobre la quota líquida de l’IBI per a persones amb pocs recursos

S’obre el termini per presentar sol·lcituds a la convocatòria per a la concessió de subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles a persones amb pocs recursos, corresponent al domicili habitual, exercici 2018.

L’Ajuntament subvencionarà el 60% de la quota de l’IBI, amb un màxim de 300€, als propietaris o llogaters als qui se’ls repercuteix la quota de l’IBI al rebut de lloguer, que tinguin uns ingressos bruts inferiors als referenciats a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.).

La finalitat és contribuir al sosteniment del col·lectiu de persones vulnerables al risc de pobresa i d’exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

Requisits dels sol·licitants

 • estar empadronat a La Bisbal del Penedès, a l’habitatge pel qual se sol·licita aquesta subvenció. Aquest empadronament ha de ser vigent, com a mínim, des de l’1 de gener de 2018 fins a la data de formalització de la sol·licitud de subvenció
 • ser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pel seu habitatge habitual com a propietari de l’immoble o que se li repercuteixi la quota en els rebuts de lloguer
 • ser subjecte passiu de l’IBI o tenir l’IBI repercutit al rebut de lloguer en la data de meritació de la quota subvencionada.
 • no ser propietari d’altres immobles urbans ni la persona sol·licitant, ni cap persona empadronada que visqui a l’habitatge
 • la persona sol·licitant i els que estiguin empadronats al mateix habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts iguals o inferiors al llindar d’ingressos referenciats a l’IRSC
 • estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la resta d’Administracions Públiques i amb la Seguretat Social. La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació dels certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Es poden presentar sol·licituds fins al divendres 10 d’agost.

Bases de la convocatòria: BASES SUBVENCIONS IBI PER A PERSONES AMB POCS RECURSOS

Model de sol·licitud: MODEL SOL-LICITUD SUBVENCIONS QUOTA IBI PERSONES AMB POCS RECURSOS

L’import total que hi ha al pressupost 2018 de l’Ajuntament per aquesta subvenció és de 4.000€.


CASTELLANO | Se abre el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria para la concesión de subvenciones sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para personas con pocos recursos, correspondiente al domicilio habitual, ejercicio 2018.

El Ayuntamiento subvencionará el 60% de la cuota del IBI, con un máximo de 300€, a los propietarios o arrendatarios a los que se les repercuta la cuota del IBI en el recibo del alquiler, que tengan unos ingresos brutos inferiores a los referenciados en el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya).

La finalidad es contribuir al sostenimiento del colectivo de personas vulnerables al riesgo de pobreza y de exclusión social mediante la compensacion parcial de la carga tributaria municipal asociada a la vivienda habitual.

Requisitos de los solicitantes

 • estar empadronado en la Bisbal del Penedès, en la vivienda para la cual se solicita esta subvención. Este empadronamiento debe ser vigente, como mínimo, desde el 1 de enero del 2018 hasta la fecha de formalización de la solicitud de subvención.
 • ser sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de su vivienda habitual como propietario del inmueble o que se le repercuta la cuota en los recibos del alquiler. 
 • ser sujeto pasivo del IBI o tener el IBI repercutido en el alquiler en la fecha de devengo de la cuota subvencionada
 • no ser propietario de otros inmuebles urbanos ni la persona solicitante, ni ninguna persona empadronada que viva en la vivienda
 • la persona solicitante y los que estén empadronados en la misma vivienda, deben tener unos ingresos anuales brutos iguales o inferiores al umbral de ingresos referenciados en el IRSC
 • estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, el resto de Administraciones Públicas y la Seguridad Social. La presentación de declaración responsable sustituirá la presentación de los certificados si se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Convocatoria para la concesión de subvenciones sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a personas con pocos recursos, correspondiente al domicilio habitual, ejercicio 2018. Se pueden presentar solicitudes hasta el viernes 10 de agosto.

Bases de la convocatoria BASES SUBVENCIONS IBI PER A PERSONES AMB POCS RECURSOS

Modelo de solicitud: MODEL SOL-LICITUD SUBVENCIONS QUOTA IBI PERSONES AMB POCS RECURSOS

El importe total que hay en el presupuesto del 2018 del Ayuntamiento de la Bisbal para esta subvención es de 4.000€.