Aquest dijous 10 de maig ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Bisbal

PLE EXTRAORDINARI 10-5-18

CATALÀ | Aquest dijous 10 de maig de 2017 a les 9.00h ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Abans de començar a debatre els punts de l’ordre del dia s’ha fet un minut de silenci en record de la regidora Margarita Barberà, que ha traspassat recentment.

Tots els punts s’han aprovat per unanimitat (5 vots del PDeCAT, 1 vot del PSC i 4 vots d’ERC).

Els punts aprovats han estat els següents:

  1. Aprovació de la nova addenda al contracte de data 6 de juny de 2017 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa Distribución Eléctrica SLU.

Informació sobre aquest punt: Mitjançant aquest punt es revoca i deixa sense efecte l’addenda al contracte 06/06/17 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa i es proposa l’aprovació d’una nova addenda. L’objecte és la inversió per incrementar la potència elèctrica en diverses empreses i polígons industrials, entre els quals hi ha els polígons de la Bisbal.

  1. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres Ajuntaments de la comarca per una col·laboració interadministrativa per a l’execució del programa Enfeina’t, convocatòria 2017.

Informació sobre aquest punt: El Consell Comarcal del Baix Penedès ha rebut una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al programa Enfeina’t a escala comarcal. Amb aquest programa es contractaran 17 peons (durant 6 mesos) i 2 administratius (durant 9 mesos) en diversos municipis de la comarca. Al ple es porta l’aprovació del conveni per poder tirar endavant el programa Enfeina’t.

  1. Aprovació de la liquidació de l’exercici 2017.

Informació sobre aquest punt: Es porta al ple l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2017 per a la bona gestió i compliment de tots els requisits que fixa la Llei Orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’Ajuntament té un superàvit de 645.408,24€ a distribuir. En aquest ple s’ha votat l’aprovació de l’expedient de distribució del superàvit i, en un ple posterior, es proposarà l’aprovació de la distribució del superàvit.


CASTELLANO | Este lunes 10 de mayo del 2017 a las 9.00h ha tenido lugar una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Antes de empezar a debatir los puntos del orden del día se ha hecho un minuto de silencio en recuerdo de la regidora Margarita Barberà, que ha fallecido recientemente.

Todos los puntos se han aprobado por unanimidad (5 votos del PDeCAT, 1 voto del PSC y 4 votos de ERC).

Los puntos aprobados han sido los siguientes:

  1. Aprobación de la nueva adenda al contrato de fecha 6 de junio del 2017 de suministro eléctrico entre los promotores y Endesa Distribución Eléctrica SLU.

Información sobre este punto: Mediante este punto se revoca y se deja sin efecto la adenda al contrato 06/06/17 de suministro eléctrico entre los promotores y Endesa y se propone la aprobación de una nueva adenda. El objeto es la inversión para incrementar la potencia eléctrica en varias empresas y polígonos industriales, entre los cuales están los polígonos de la Bisbal

  1. Aprobación del convenio con el Consell Comarcal del Baix Penedès y otros Ayuntamientos de la comarca para una colaboración interadministrativa para la ejecución del programa Enfeina’t, convocatoria 2017.

Información sobre este punto: El Consell Comarcal del Baix Penedès ha recibido una subvención del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies para el programa Enfeina’t a nivel comarcal. Con este programa se contratarán 17 peones (durante 6 meses) y 2 administrativos (durante 9 meses) en varios municipios de la comarca. En el pleno se lleva la aprobación del convenio para poder llevar a cabo el programa Enfeina’t.

  1. Aprobación de la liquidación del ejercicio 2017.

Información sobre este punto: Se lleva al pleno la aprobación de la liquidación del ejercicio 2017 para la buena gestión y cumplimiento de todos los requisitos que fija la Ley Orgánica 2/2017, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Ayuntamiento tiene un superávit de 645.408,24€ a distribuir. En este pleno se ha votado la aprobación del expediente de distribución del superávit y, en un pleno posterior, se propondrá la aprobación de la distribución del superávit.