El proper dijous 10 de maig a les 9.00h tindrà lloc un Ple Extraordinari

CATALÀ | Aquest dilluns 7 de maig de 2017 s’ha convocat una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que tindrà lloc en el saló de sessions el dijous dia 10 de maig de 2018 a les 9.00h per tractar els següents assumptes:

1.- Aprovació de la nova addenda al contracte de data 6 de juny del 2017 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa Distribución Eléctrica SLU.

Explicació del punt: Es revocarà i es deixarà sense efecte l’addenda al contracte 06/06/17 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa i es proposarà l’aprovació aquesta nova addenda. L’objecte és la inversió per incrementar la potència elèctrica en diversos polígons industrials i empreses de la comarca, entre els quals hi ha els polígons industrials de la Bisbal.

2.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres Ajuntaments de la comarca per una col·laboració interadministrativa per a l’execució del programa Enfeina’t, convocatòria 2017.

Explicació del punt: El Consell Comarcal del Baix Penedès ha rebut una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al programa Enfeina’t a escala comarcal. Amb aquest programa es contractaran 17 peons (durant 6 mesos) i 2 administratius (durant 9 mesos) en diversos municipis de la comarca. Al ple es porta l’aprovació del conveni per poder tirar endavant el programa Enfeina’t.

3.- Aprovació de la distribució del superàvit 2017.

Explicació del punt: Es porta al ple l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2017 per a la bona gestió i compliment de tots els requisits de fixa la Llei Orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’Ajuntament té un superàvit de 645.408,24€ a distribuir. En aquest ple es votarà l’aprovació de l’expedient de distribució del superàvit i, en un ple posterior, es proposarà l’a aprovació la distribució del superàvit.

—–

CASTELLANO | Este lunes 7 de mayo del 2017 se ha convocado una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès que tendrá lugar en el salón de sesiones el jueves día 10 de mayo del 2018 a las 9.00h para tratar los siguientes asuntos:

1.- Aprobación de la nueva adenda al contrato de fecha 6 de junio del 2017 de suministro eléctrico entre los promotores y Endesa Distribución Eléctrica SLU.

Explicación del punto: Se revocará y se dejará sin efecto la adenda al contrato 06/06/17 de suministro eléctrico entre los promotores y Endesa y se propondrá la aprobación de esta nueva adenda. El objeto es la inversión para incrementar la potencia eléctrica en varios polígonos industriales y empresas de la comarca, entre los que están los polígonos industriales de la Bisbal.

2.- Aprobación del convenio con el Consell Comarcal del Baix Penedès y otros Ayuntamientos de la comarca para una colaboración interadministrativa para la ejecución del programa Enfeina’t, convocatoria 2017.

Explicación del punto: El Consell Comarcal del Baix Penedès ha recibido una subvención del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies para el programa Enfeina’t a nivel comarcal. Con este programa se contrataran 17 peones (durante 6 meses) y 2 administrativos (durante 9 meses) en varios municipios de la comarca. Al pleno se lleva la aprobación del convenio para poder llevar a cabo el programa Enfeina’t.

3.- Aprobación de la distribución del superavit 2017.

Explicación del punto:Se lleva al pleno la aprobación de la liquidación del ejercicio 2017 para la buena gestión y cumplimiento de todos los requisitos que fija la Ley Orgánica 2/2017, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Ayuntamiento tiene un superavit y, en un pleno posterior, se propondrá la aprobación la distribución del superavit.