La Junta de Govern Local aprova dos contractes menors per millorar el sistema de climatització de la Llar d’Infants Municipal

LLAR D'INFANTS

CATALÀ | La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès d’aquest dijous 3 de maig de 2018 ha aprovat un contracte menor de subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema de terra refrescant a la llar d’infants.

Aquest projecte es basa en l’informe dels serveis tècnics municipals que constata que, des de l’inici del funcionament de l’edifici de la Llar d’Infants, s’han observat disfuncions en el sistema de climatització, entre ells: alt consum energètic, poca autonomia del sistema solar fotovoltaic, incapacitat de climatització per proporcionar confort tèrmic a l’estiu i alta dificultat per controlar els paràmetres de funcionament i punts de consigna del sistema de climatització i ventilació. Es dóna el cas que la Llar d’Infants Municipal disposa d’un sistema de plaques solars i energia geotèrmica que haurien de disminuir el consum elèctric.

Per tot plegat s’ha aprovat un contracte menor per un import de 4.567,27€ (IVA inclòs) per instal·lar sondes de temperatura i humitat als passadissos i sondes de temperatura i ambient als climatitzadors de la coberta i implementar el sistema de control perquè el terra radiant també pugui ser refrescant.

La Junta de Govern també ha aprovat un contracte menor de subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema de gestió, control i supervisió de dades a la Llar d’Infants. L’anterior equip de govern havia contractat un sistema de control de temperatura de la llar d’infants (aigua i terra radiant) a través d’una empresa que actualment no existeix. Amb l’anterior sistema, cada vegada que canviàvem d’estació (d’estiu a hivern o d’hivern a estiu) o cada vegada que s’havia de modificar la temperatura de la Llar d’infants, calia contactar a l’empresa perquè ho fes, el que suposava un cost econòmic elevat i poca autonomia. Ara l’equip de govern ha aprovat un contracte menor per valor de 8.750,85€ (IVA inclòs) per canviar el sistema i que aquest es pugui controlar i gestionar des de la Llar d’Infants Municipal.

La Regidora d’Educació, Maguy Antolín, ha explicat que les actuacions per tirar endavant aquests canvis començaran en breu i que es persegueix la finalitat de “gestionar de forma més eficient el consum energètic”. La Regidora s’ha mostrat satisfeta pel fet que “després d’haver treballat durant dos anys amb els enginyers per tal de tirar endavant aquestes millores, per fi seran realitat”.

CASATELLANO | La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès de este jueves 3 de mayo del 2018 ha aprobado un contrato menor de suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de suelo refrescante en la Llar d’Infants.

Este proyecto se basa en el informe de servicios técnicos municipales que constata que, desde el inicio del funcionamiento del edificio de la llar d’infants, se han observado disfunciones en el sistema de climatización, entre ellos: alto consumo energético, poca autonomía del sistema solar fotovoltaico, incapacidad de climatización para proporcionar confort térmico en verano y alta dificultad para controlar los parámetros de funcionamiento y puntos de consigna del sistema de climatización y ventilación. Se da el caso que la Llar d’Infants Municipal dispone de un sistema de placas solares y energía geotérmica que deberían disminuir el consumo eléctrico.

Para todo ello se ha aprobado un contrato menor por un importe de 4.567,27€ (IVA incluido) para instalar sondas de temperatura y humedad en los pasillos y sondas de temperatura y ambiente en los climatizadores de la cubierta e implementar el sistema de control para qué el suelo radial también pueda ser refrescante.
La Junta de Gobierno también ha aprobado un contrato menor de suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de gestión, control y supervisión de los datos en la Llar d’Infants. El anterior equipo de gobierno había contratado un sistema de control de temperatura de la Llar d’Infants (agua y suelo radial) a través de una empresa que actualmente no existe. Con el sistema anterior, cada vez que cambiábamos de estación (de verano a invierno o de invierno a verano) o cada vez que se tenía que modificar la temperatura de la Llar d’Infants, era necesario contactar con la empresa para qué lo hiciese, lo que suponía un coste económico elevado y poca autonomía. Ahora el equipo de gobierno ha aprobado un contrato menor por valor de 8.750,85€ (IVA incluido) para cambiar el sistema y que este se pueda controlar y gestionar desde la Llar d’Infants Municipal.

La Regidora de Educación, Maguy Antolín, ha explicado que las actuaciones para llevar a cabo estos cambios empezarán en breve y que se persigue la finalidad de “gestionar de forma más eficiente el consumo energético”. La Regidora se ha mostrado satisfecha por el hecho que “después de haber trabajado durante dos años con los ingenieros por tal de realizar estas mejoras, por fin serán una realidad”.