L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès renovarà enguany una part de la xarxa d’aigua potable del Papagai

FOTO PAPAGAI CARRER ROSSINYOL

CATALÀ |L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant per millorar la xarxa d’aigua potable del Papagai, ja que presenta deficiències greus que afecten el rendiment del servei. Entre aquestes problemàtiques s’hi troben les fuites d’aigua i els taps de calç que obstrueixen els tubs i les canonades. És per això que l’Ajuntament ha començat a treballar amb la finalitat de resoldre aquests problemes i renovar la instal·lació.

Les primeres accions previstes consistiran en substituir part de la canonada existent en les zones que presenten més problemàtiques: els carrers Alosa i Caderner, d’una banda, i el carrer Rossinyol, de l’altra. Les accions que s’hi duran a terme consistiran en reemplaçar part de les canonades existents canviant els tubs de PVC per canonades de polietilè de 90 mm i substituint també les escomeses domiciliàries.

L’Ajuntament destinarà fons propis per renovar la xarxa del carrer Rossinyol. L’enginyer municipal està treballant en la confecció del projecte i està previst que es liciti i s’executi aquest 2018. Quant als carrers Alosa i Caderner, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona la subvenció PEXI per una part de l’import. Així, si el cost total és de 53.951,82€, s’ha sol·licitat una subvenció per un import de 26.004€. L’import restant es pagarà amb fons propis de l’Ajuntament. En aquest cas, tan bon punt estigui concedida la subvenció es podrà iniciar el procediment de licitació de les obres, que tindran una durada de dos mesos, i també està previst que es tirin endavant durant aquest any.

La urbanització del Papagai era privada fins que, l’any 2010, va ser recepcionada per l’Ajuntament. Tot i això fins ara no s’havia tirat endavant cap projecte de renovació i millora de la xarxa d’aigua potable. Val a dir que una part de la urbanització no forma part del municipi de la Bisbal del Penedès sinó que és part del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys. En aquest sentit l’alcaldessa vol aclarir que “l’Ajuntament només pot fer millores en la part de la urbanització que forma part del terme municipal de la Bisbal”.


CASTELLANO l Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando para mejorar la red de agua potable del Papagai, ya que presenta deficiencias graves que afectan al rendimiento del servicio. Entre estas problemáticas se encuentran las fugas de agua y los tapones de cal que obstruyen los tubos y las tuberías. Es por este motivo que el Ayuntamiento ha empezado a trabajar con la finalidad de resolver estos problemas y renovar la instalación.

Las primeras acciones previstas consistirán en sustituir parte de la tubería existente en las zonas que presentan más problemas: las calles Alosa y Caderner, por un lado, y la calle Rossinyol, por otro. Las acciones que se efectuarán consistirán en reemplazar parte de las tuberías existentes cambiando los tubos de PVC por tuberías de polietileno de 90 mm i sustituyendo también las acometidas domiciliarias.

El Ayuntamiento destinará fondos propios para renovar la red de la calle Rossinyol. El ingeniero municipal está trabajando en la confección del proyecto y está previsto que se licite y ejecute este 2018. En cuanto a las calles Alosa y Caderner, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Tarragona la subvención PEXI para una parte del importe. Así, si el coste total es de 53.951,82€, se ha solicitado una subvencion por un importe de 26.004€. El importe restante se pagará con fondos propios del Ayuntamiento. En este caso, tan pronto como esté concedida la subvención se podrá iniciar el procedimiento de licitación de las obras, que tendrán una duración de dos meses, y también está previsto que tiren adelante durante este año.

La urbanización del Papagai era privada hasta que, el año 2010, fue recepcionada por el Ayuntamiento. Aun así, hasta ahora no se había llevado a cabo ningún proyecto de renovación y mejora de la red de agua potable. Cabe destacar que una parte de la urbanización no forma parte del municipio de la Bisbal del Penedès, sino que es parte del término municipal de Sant Jaume dels Domenys. En este sentido la alcaldesa quiere aclarar que “El Ayuntamiento de la solo puede hacer mejoras en la parte de la urbanización que forma parte del término de la Bisbal”.