Aquest dilluns 9 d’abril ha tingut lloc l’assemblea de la Junta de Conservació del Polígon de les Planes Baixes

CATALÀ | Aquest dilluns s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de la Junta de Conservació del sector industrial “Les Planes Baixes”. Aquesta reunió ha tingut lloc a les dependències privades del promotor del Polígon de les Planes Baixes, a Vilafranca del Penedès i, durant la trobada, s’ha aprovat l’acta de la primera assemblea, que va tenir lloc el dia de la signatura a notari de la constitució de la Junta (03/07/17) i s’ha aprovat el pressupost del 2018 de les despeses relatives al manteniment i conservació del polígon.

La Junta de conservació té com a objectiu mantenir el polígon i els seus serveis assumint tasques com ara la neteja, la gestió de les avaries en l’enllumenat públic, el pagament de les factures de l’enllumenat públic i el clavegueram, la conservació de vials i senyalitzacions o la creació de nous serveis i l’ampliació dels existents, entre altres. És a dir, la finalitat és gestionar tot el que sigui necessari per a la conservació de les obres d’urbanització i, alhora, defensar els interessos socials del polígon.

El polígon industrial Les Planes Baixes es va recepcionar el juny de 2016, moment en el qual també es van iniciar els tràmits per constituir la Junta de Conservació. Es tracta d’un polígon que es va crear per iniciativa privada (no pública) i, per aquest motiu, s’ha de constituir la Junta de Conservació durant 5 anys, formada pels propietaris. La junta està inscrita al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat des del 6 de febrer de 2018.

El passat 17 d’agost es va aprovar en Junta de Govern Local la Constitució de la Junta de Conservació per preservar les obres d’urbanització i de manteniment de les zones verdes i instal·lacions de serveis públics del polígon Les Planes Baixes durant 5 anys, des de la seva inscripció (i registre) al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya.

La presidència de la Junta de Conservació l’assumeix el promotor i hi ha dos vocals que, en aquest cas, són propietaris de parcel·les del polígon. A la Junta també hi està representat l’Ajuntament de la Bisbal amb l’alcaldessa, Agnès Ferré, ja que l’Ajuntament va ser qui el va recepcionar el polígon i qui haurà d’assumir el manteniment passats cinc anys de la constitució de la Junta de Conservació.

CATELLANO | Este lunes se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Conservación del sector industrial “Les Planes Baixes”. Esta reunión ha tenido lugar en las dependencias privadas del promotor del Polígono de les Planes Baixes, en Vilafranca del Penedès y, durante la misma, se ha aprobado el acta de la primera asamblea, que se realizó el día de la firma en el notario de la constitución de la Junta (03/07/17) y se  ha aprobado el presupuesto del 2018 de los gastos relativos al mantenimiento y conservación del polígono.

La Junta de Conservación tiene como objetivo mantener el polígono y sus servicios asumiendo trabajos como la limpieza, la gestión de las averías del alumbrado público, el pago de las facturas de alumbrado público y cloacas, la conservación de los viales y señalizaciones o la creación de nuevos servicios y la ampliación de los existente, entre otros. Es decir, la finalidad es gestionar todo lo que sea necesario para la conservación de las obras de urbanización y, a la vez, defender los intereses sociales del polígono.

El polígono industrial Les Planes Baixes se recepcionó en junio del 2016, momento en el cual también se iniciaron los trámites para constituir al Junta de Conservación. Se trata de un polígono que se creó por iniciativa privada (no pública) y, por este motivo, se debe constituir la Junta de Conservación durante 5 años, formada por los propietarios. La Junta está inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat desde el 6 de febrero del 2018.

El pasado 17 de agosto se aprobó en Junta de Gobierno Local la Constitución de la Junta de Conservación para preservar las obras de urbanización y de mantenimiento de las zonas verdes e instalaciones de servicios públicos del Polígono Les Planes Baixes durante 5 años, desde su inscripción (y registro) en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Generalitat de Catalunya.

La presidencia de la Junta de Conservación la asume el promotor y hay dos vocales que, en este caso, son propietarios de parcelas del polígono. En la Junta también está representado el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con la alcaldesa, Agnès Ferré, ya que el Ayuntamiento fue quien recepcionó el polígono y quien deberá asumir el mantenimiento pasados cinco años de la constitución de la Junta de Conservación.

Comments are closed.