El SOM Bisbal segueix apostant per la formació i la millora de les aptituds dels seus usuaris

cursos-2018a som bisbal

CATALÀ | El SOM Bisbal segueix apostant per la formació i la millora de les aptituds dels seus usuaris

El SOM Bisbal ha programat diversos cursos destinats a autònoms, persones aturades i persones ocupades, unes activitats de formació que seran possibles gràcies al conveni de col·laboració que l’Ajuntament de la Bisbal ha signat amb l’empresa Centre d’Estudis Vilafranca Excellens per a la realització de cinc cursos a la Bisbal durant l’any 2018.

La tria dels cursos s’ha fet en funció de la demanda que han fet els usuaris, tot i que també se n’han afegit aquells que, des del Servei d’Ocupació Municipal, s’han considerat positius per al creixement professional dels usuaris. Les formacions estaran subvencionades al 50% per l’Ajuntament. Així, si el preu de la formació per hora és de 6€, l’usuari només pagarà 3€.

Properament començaran dos cursos, el d’ortografia catalana (nivel II) i el de Coaching (nivel II). Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer presencialment al SOM Bisbal o per internet, havent-vos registrat prèviament al portal del SOM Bisbal: https://bisbalpenedes.com/web/som-online/

-Curs d’ortografia catalana, nivell II. El 2017 es va organitzar un primer curs bàsic d’ortografia catalana amb molt bona d’acollida. És per això que es vol repetir l’experiència. El curs va adreçat als bisbalencs i les bisbalenques que vulguin millorar l’ortografia del català i adquirir eines per aprendre estratègies amb la finalitat d’evitar errades ortogràfiques en l’escriptura. Així, aquest curs s’adreça sobretot a les persones que empren el català de forma oral però que presenten mancances en l’expressió escrita.

El curs és de 40h, que es distribuiran en quatre hores a la setmana en dues sessions de dues hores cadascuna. La formació es farà els dimarts i els divendres de 9:15h a 11:15h, del 13 d’abril al 22 de juny, i hi podran participar un màxim de 15 persones.

-Coaching nivell II. Es tracta del segon nivell de coaching, ja que al 2017 es va oferir el nivell I. L’objectiu d’aquest curs és millorar el lideratge personal i d’equips a través de la metodologia del coaching i aprendre diverses tècniques de coaching útils per a la comunicació. Els horaris son dimarts i dijous  de 20h a 21:15h. Es durà a terme del 17 d’abril al 26 de juny.

El curs és de 30h hores que es distribuiran en dues sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna. El curs podrà comptar amb un màxim de 15 participants.

A més, a partir de l’octubre està previst que es tirin endavant tres propostes formatives més:

-Curs d’iniciació a la informàtica: Es tracta d’un curs adreçat als bisbalencs i les bisbalenques que vulguin aprendre el funcionament de la informàtica i d’internet i que no tinguin amplis coneixements en aquest camp. Es treballarà el sistema operatiu, el tractament de textos, el full de càlcul i internet (buscar informació al navegador, consultar i enviar correus electrònics…). El curs serà de 40 hores dividides en dues sessions setmanals de dues hores  cadascuna, els dimarts i divendres de 9.15h a 11.15h. Hi podran participar un màxim de 15 persones.

-Gestió del temps: Aquest curs està destinat a autònoms i treballadors per compte d’altri. L’objectiu és millorar la gestió del temps laboral i la planificació de tasques, reduir la sensació de ‘no tenir temps’ en l’àmbit laboral i optimitzar els recursos disponibles per augmentar la productivitat. El curs serà de 30 hores que es distribuiran en tres hores a la setmana, fent dues sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna, els dimarts i els dijous de 20.00h a 21.30h. Hi podran participar un màxim de 15 persones.

-Estimulació cognitiva, curs de memòria per a menors de 65 anys: Aquest curs va destinat a menors de 65 anys, aturats o ocupats, que vulguin adquirir coneixements, eines i estratègies per aprendre a exercitar les funcions cognitives. El curs serà de 30 hores distribuïdes en dues sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna, els dilluns i els dimecres de 20.00h a 21.30h.


CASTELLANO | El SOM Bisbal sigue apostando por la formación y la mejora de las aptitudes de sus usuarios

El SOM Bisbal ha programado varios cursos destinados a autónomos, personas paradas y personas ocupadas, unas actividades de formación que serán posibles gracias al convenio de colaboración que el Ayuntamiento de la Bisbal ha firmado con la empresa Centre d’Estudis Vilafranca Excellens para la realización de cinco cursos en la Bisbal durante el año 2018.

La selección de cursos se ha hecho en función de la demanda que han hecho los usuarios, aunque también se han añadido aquellos que, desde el Servei d’Ocupació Municipal, se han considerado positivos para el crecimiento profesional de los usuarios. Las formaciones estarán subvencionadas al 50% por el Ayuntamiento. Así, si el precio de la formación por hora es de 6€, el usuario solo paragará 3€.

Próximamente empezarán dos cursos, el de ortografía catalana (nivel II) y el de Coaching (nivel II). Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar presencialmente en el SOM Bisbal o por internet, registrándoos en el portal SOM Bisbal: https://bisbalpenedes.com/web/som-online/

-Curso de ortografía catalana, nivel II: El 2017 se organizó un primer curso básico de ortografía catalana i tubo una buena acogida. Es por este motivo que se quiere repetir la experiencia. El curso se dirige a los bisbalenses que quieran mejorar la ortografía del catalán y adquirir herramientas para aprender estrategias con la finalidad de evitar errores ortográficos en la escritura. Así, este curso va dirigido sobretodo a las personas que utilizan el catalán de forma oral pero que presentan carencias en la expresión escrita.

El curso es de 40h, que se distribuirán en cuatro horas a la semana en dos sesiones de dos horas cada una. La formación se hará los martes y los viernes de 9.15h a 11.15h, del 13 de abril al 22 de junio, y podrán participar un máximo de 15 personas.

-Coaching nivel II: Se trata del segundo nivel de coaching, ya que en el 2017 se ofreció en nivel I. El objetivo de este curso es mejorar el lideraje personal y de equipos a través de la metodología del coaching y aprender varias técnicas de coaching útiles para la comunicación. Los horarios son martes y jueves de 20h a 21.15h. Se realizará del 17 de abril al 26 de junio. El curso es de 30 horas que se distribuirán en dos sesiones semanales de  hora y media. El curso podrá contar con un máximo de 15 participantes.

Además, a partir del mes de octubre está previsto que se lleven a cabo tres propuestas formativas más:

-Curso de iniciación a la informática: Se trata de un curso dirigido a los bisbalenses que quieran aprender el funcionamiento de la informática y de internet y que no tengan amplios conocimientos en este campo. Se trabajará el sistema operativo, el tratamiento de textos, la hoja de cálculo e internet (buscar información en el navegador, consultar y mandar correos electrónicos…). El curso será de 40 hores divididas en dos sesiones semanales de dos horas cada una, los martes y los viernes de 9.15h a 11.15h. Podrán participar un máximo de 15 personas.

-Gestión del tiempo: Este curso va dirigido a los autónomos y los trabajadores por cuenta de otro. El objetivo es mejorar la gestión del tiempo laboral y la planificación de tareas, reducir la sensación de ‘no tener tiempo’ en el ámbito laboral y optimizar los recursos disponibles para aumentar la productividad. El curso será de 30 horas que se distribuirán en tres horas a la semana, haciendo dos sesiones semanales de una hora y media cada una, los martes y los jueves de 20.00h a 21.30h. Podrán participar un máximo de 15 personas.

-Estimulación cognitiva, curso de memoria para menores de 65 años. Este curso va destinado a menores de 65 años, parados o ocupados, que quieran adquirir conocimientos, herramientas y estrategias para aprender a ejercitar las funciones cognitivas. El curso será de 30 horas distribuidas en dos sesiones semanales de una hora y media cada una, los lunes y los miércoles de 20.00h a 21.30h.