Alt nivell de satisfacció dels alumnes de l’Escola Municipal d’Idiomes

CATALÀ |La Regidoria d’Educació, a través de Punt de Partida, l’empresa que realitza el servei de l’Escola Municipal d’Idiomes a la Bisbal, ha confeccionat una enquesta d’avaluació dels cursos de llengües.

Els resultats de l’enquesta són molt positius ja que no hi ha cap alumne que hagi donat una mala puntuació a les classes i que hagi optat per l’opció ‘no satisfet’. La Regidora d’Educació Maguy Antolín ha explicat que està molt contenta  “de constatar que aquests resultats són molt satisfactoris perquè el 100% de l’alumnat està entre satisfet i molt satisfet”.

Els punts que s’han avaluat són els següents:

MOLT SATISFET SATISFET NO SATISFET
Relació qualitat/preu 100%  –  –
El ritme de la classe 75% 25%  –
La feina del professor 75% 25%  –
Les activitats i exercicis 75% 25%  –
Resolució de dubtes que tens per part del professor 100%    –
L’ambient amb els companys 50% 50%  –
El grau de satisfacció global 75% 25%  –

 

En aquesta enquesta els alumnes també han respost a les següents preguntes:

SI NO
Notes que segueixes bé la classe i entens en general el que es parla? 100%
Participes a l’hora de contestar preguntes, parlar, explicar coses en l’idioma que estàs aprenent? 75% 25%
Creus que vas millorant el teu nivell de l’idioma? 75% 25%
Has pensat mai en fer un curs d’idiomes a l’estranger per accelerar definitivament l’aprenentatge de l’idioma? 50% 50%

 

 

CASTELLÀ | La Regidoria d’Educació, a través de Punt de Partida, la empresa que realiza el servicio en la Escuela Municipal de Idiomas en la Bisbal, ha confeccionado una encuesta de evaluación de los cursos de lenguas.

Los resultados de la encuesta son muy positivos, ya que no hay ningún alumno que haya dado mala puntuación a las clases y que haya optado por la opción de ‘no satisfecho’. La concejala de Educació, Maguy Antolín, ha explicado que está muy contenta “de constatar que estos resultados son muy satisfactorios porqué el 100% del alumnado está entre satisfecho y muy satisfecho”.

Los puntos que se han evaluado son los siguientes:

MUY SATISFECHO SATISFECHO NO SATISFECHO
Relación calidad/precio 100%  –  –
El ritmo de la clase 75% 25%  –
El trabajo del profesor 75% 25%  –
Las actividades y los ejercicios 75% 25%  –
Resolución de dudas que tienes por parte del profesor 100%    –
El ambiente con los compañeros 50% 50%  –
El grado de satisfacción global 75% 25%  –

 

En esta encuesta los alumnos también han respondido a las siguientes preguntas:

SI NO
¿Notas que sigues bien la clase y entiendes en general de lo que se habla? 100%
¿Participas cuando hay que contestar preguntas, hablar, explicar cosas en el idioma que estás aprendiendo? 75% 25%
¿Crees que vas mejorando tu nivel con el idioma? 75% 25%
¿Has pensado alguna vez en hacer un curso de idiomas en el extranjero para acelerar definitivamente el aprendizaje del idioma? 50% 50%