Primera reunió de la mesa de contractació del servei de comunicació i dinamització dels perfils de xarxes socials

pliques 1

Aquest dimecres 31 de gener s’han obert els sobres “A” (documentació administrativa) i “C” (documentació la ponderació de la qual depèn d’un judici de valor) dels 5 licitadors que han presentat proposta per als serveis de comunicació i dinamització dels perfils de xarxes socials de l’Ajuntament.

La mesa de contractació es tornarà a reunir el dimecres 7 de febrer a les 12h i, aleshores, s’obriran els sobres “B” (proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica).