Els bisbalencs i les bisbalenques podran participar en el Ple Municipal

El passat 1 de setembre de 2017, després de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, va entrar en vigor el Reglament d’Organització Municipal (ROM) que va ser aprovat amb els vots favorables del PDeCAT (5) i el PSC (1) i els vots en contra d’ERC (5) durant el Ple Ordinari del 19 de juny de 2017.

Atès que el pròxim dilluns 18 de setembre a les 19h hi ha Ple Ordinari, creiem oportú informar a la ciutadania del nou funcionament del torn de ‘Precs i preguntes’ i de la possibilitat que tenen els bisbalencs i les bisbalenques de participar al plenari.

Tot seguit compartim els articles del ROM que aborden aquestes qüestions:

Article 115: Precs i preguntes

a)   Precs i preguntes per part dels membres de la Corporació

  1. En el punt corresponent a precs i preguntes dels Plens ordinaris de la part de control del Ple, tots els membres de la Corporació, els grups polítics municipals i els no adscrits podran efectuar precs i preguntes.
  2. Els precs i preguntes no tenen caràcter vinculant ni estan sotmesos a votació, ni poden generar debat i es poden formular oralment o per escrit.
  3. Si són formulades oralment en la sessió, l’Alcaldia decidirà si es contesten en aquest Ple o en la sessió següent.
  4. Si són formulades per escrit, es contestaran per escrit dirigides al grup o regidor/a que l’ha formulat, abans de la sessió següent a excepció que s’haguessin presentat per escrit amb 24h d’antelació a la celebració de la sessió, cas en què hauran de ser contestades oralment en la mateixa sessió.
  5. No es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència municipal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta.

b)      Precs i preguntes per part dels assistents

L’article 133 d’aquest Reglament, regula la participació ciutadana en el Ple municipal.

 

Article 133:  Participació ciutadana en el Ple municipal

Un cop l’equip de govern ha respost les preguntes fetes per l’oposició en l’apartat de precs i preguntes dels Plens ordinaris, es contestaran les preguntes formulades per la ciutadania i es prendrà nota dels seus precs.

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de Precs i preguntes, d’acord amb les prescripcions següents:

a)   El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:

  1. Per escrit i entrar-la al Registre General com a màxim 24h abans del Ple ordinari.
  2. Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials. El format serà #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

b)   L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia

c)   Cada ciutadà/na  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada tweet és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon tweet

d)   L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió els últims 6 mesos

e)   L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre

f)    L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta

g)   L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.

El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.