Des d’aquest dilluns i fins al dia 26 d’abril es poden presentar les propostes per explotar el servei de Bar durant la Festa Major 2017

El passat 31 de març el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona va publicar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 de març de 2017 de licitació de la contractació especial de l’explotació del servei de Bar durant la Festa Major 2017 al Recinte de l’Escola Ull de Vent mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa segons diversos criteris de valoració, amb procediment ordinari de conformitat amb les dades següents:

-La contractació especial de l’explotació del servei de Bar durant la Festa Major 2017 al recinte de l’Escola Ull de Vent es farà mitjançant un procediment obert d’oferta econòmica més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i adjudicació i mitjançant procediment ordinari.

-El preu de licitació serà de 300€ de cànon millorable a l’alça

-Les dates de la Festa Major 2017 per a l’explotació del bar seran del 12 al 15 d’agost, ambdós inclosos (prorrogable un any més).

-No es demana cap garantia provisional

-Requisits específics del contractista: presentació de la Declaració Responsable, proposta econòmica i documentació ponderable mitjançant judicis de valor.

-Es pot obtenir més documentació i informació a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. També es pot consultar el Plec de Clàusules administratives particulars a la pàgina web següent: http://sae.altanet.org/houmuni/web/bisbalpenedes/pdc/

-La data límit de presentació és el 26 d’abril de 2017