Ple 20 d’octubre de 2016, ordre del dia

Dijous 20 d’octubre de 2016 a les 18:00h, se celebra Ple Extraordinari amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació comptes generals 2015 (Exp. 789/2016)

2. Aprovació inicial de la modificació de les NNSS de planejament de la Bisbal del Penedès, en sòl urbà, pel canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres situades a l’Avinguda Baix Penedès (Exp.: 837/2016)

3. Aprovació de la modificació de plantilla de creació d’una plaça de funcionari de carrera de la corporació, escala d’administració especial, arquitecte municipal, subescala tècnica superior, grup A-1, nivell 21 d’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa, secció 4A número 997/2015, de data 18/12/2015 (Exp.: 1109/2016)

Comments are closed.