Preinscripccions i Matrícula per a la Llar d’Infants Municipal l’Oreneta

Des de la Regidoria d’Educació us recordem les dates i condicions de Preinscripccions i Matrícula per a la Llar d’Infants Municipal l’Oreneta per al curs 2016-17
DOCUMENTACIÓ
El formulari de sol•licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació identificativa següent:
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol•licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.
Les persones que al•leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementaris) han de presentar la documentació que s’indica al web Estudiar a Catalunya.
REQUISITS
Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2016-2017.
CALENDARI
Presentació de sol•licituds: del 9 al 20 de maig de 2016. A LA LLAR D’INFANTS.
Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2016
Termini per presentar reclamacions: 24, 25 i 26 de maig de 2016
Publicació de la llista de sol•licituds al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la la llista d’espera: 3 de juny de 2016.
Període de matricula: del 6 al 10 de juny de 2016 A L’AJUNTAMENT.