Consells contra el morrut de les palmeres

Us informem de les actuacions necessaries per evitar la propagació del “Morrut”

“11.3 Així mateix han de realitzar la poda de les palmeres del gènere Phoenix sp., únicament
entre els mesos de desembre i febrer; no obstant, cas que sigui imperatiu efectuar activitats de
poda fora d’aquests mesos, serà obligatori realitzar un tractament fitosanitari immediat per
assegurar-ne la protecció”.
Quant a les palmeres afectades per la plaga s’especifica que les persones físiques o jurídiques
públiques o privades titulars de palmeres afectades tindran l’obligació de realitzar la tala i
destrucció de la part afectada. El material resultant es destruirà mitjançant trituració o altre mètode
que garanteixi l’eliminació de la plaga, i es gestionarà de manera que la seva propagació no suposi cap
risc. Es tindrà especial cura en el transport del material vegetal afectat, el qual haurà de ser tractat
prèviament amb productes fitosanitaris o transportat mitjançant protecció física. Queda prohibit
l’abandonament d’aquest material així com també el seu abocament en punts no autoritzats.”

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, des de la detecció de la
plaga del morrut de les palmeres a Catalunya, l’any 2005, i d’acord amb les normatives estatal i
comunitària, ha pres mesures fitosanitàries per tal d’evitar-ne la propagació, que han consistit
bàsicament en la màxima informació al sector, en el control de la producció i comercialització de
palmeres, instar a fer tractaments tant de xoc, com curatius i preventius, i a la destrucció de les parts
afectades de les palmeres atacades, i també induir a aplicar mesures culturals adequades com la poda
de les espècies sensibles durant els mesos d’hivern.

PDF INFORMATIU DEL MORRUT-> morrut

Comments are closed.