El servei de bar i botiga del local social de Can Gordei es tornarà a licitar pròximament ja que l’actual convocatòria s’ha declarat deserta

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha declarat deserta l’actual convocatòria per licitar el servei de bar  i botiga del local social de Can Gordei, tot i haver-se presentat sis propostes.

El dilluns 15 d’abril es va constituir la mesa per valorar les 6 propostes presentades. Quant al sobre 1, totes havien presentat correctament la documentació administrativa. No obstant això, la mesa va declarar deserta la convocatòria perquè els sobres 2, que havien d’incloure la informació sobre criteris que depenen d’un judici de valor, presentava els defectes següents:

  • Tres propostes presentaven un projecte de funcionament de l’activitat incomplet i, per tant, no es podia valorar.
  • Tres propostes incloïen informació que havia d’estar al sobre 3.

El dimarts 16 d’abril es va signar el Decret d’alcaldia declarant deserta aquesta convocatòria i els serveis tècnics municipals ja estan treballant en una nova convocatòria.


CASTELLANO | El Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha declarado desierta la actual convocatoria para licitar el servicio de bar y tienda del local social de Can Gordei, aunque se habían presentado seis propuestas.

El lunes 15 de abril se constituyó la mesa para valorar las 6 propuestas presentadas. En cuanto al sobre 1, todas habían presentado correctamente la documentación administrativa. No obstante, la mesa declaró desierta la convocatoria porque los sobres 2, que tenían que incluir la información sobre criterios que dependen de un juicio de valor, presentaba los siguientes defectos:

  • Tres propuestas presentaban un proyecto de funcionamiento de la actividad incompleto y, por tanto, no se podía valorar.
  • Tres propuestas incluían información que tenía que estar en el sobre 3.

El martes 16 de abril se firmó el Decreto de alcaldía declarando desierta esta convocatoria y los servicios técnicos municipales ya están trabajando en una nueva convocatoria.