S’aprova inicialment el projecte del nou camí de vianants del nucli al Priorat de la Bisbal

La Junta de Govern del 4 de març ha aprovat, inicialment, el projecte bàsic i d’execució i l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres d’urbanització del camí de vianants al Priorat. Aquest camí s’executarà aquest 2024 i té per objectiu unir el barri de la Riba (al nucli) amb la urbanització del Priorat de la Bisbal a través d’un camí segur per a vianants i bicicletes. El recorregut tindrà un total de 1,144 metres i comptarà amb 31 nous punts de llum. El cost total de les obres serà de 262.378,13€ (IVA inclòs) i la Diputació de Tarragona en subvencionarà 64.000€.

El camí anirà des del nou aparcament de la Riba fins passat el pont de l’autopista, amb un recorregut total de 1.144m de longitud i una amplada de 2m. El vial serà per a vianants i també apte per a bicicletes i disposarà d’enllumenat públic, ja que a banda de l’existent en els trams paral·lels a la carretera, es col·locaran 31 nous fanals en l’últim tram (el que passa a prop de l’autopista). El terra serà de sauló, a excepció del camí de terra que voreja l’autopista, que es farà amb formigó per evitar que les pluges i les escorrenties facin malbé el nou camí. El projecte del camí ha estat redactat per Pau Jansà i Olivé i inclou el projecte a executar i les finques a expropiar, que s’han valorat en un total de 2.079,50m2 i un valor de 6€ m2, donant un total de 12.477€. Per tant, el cost de les obres ascendeix a 262.378,13€ (IVA inclòs), i inclou l’execució amb 249.901,13€ (IVA inclòs) i la valoració de les finques a expropiar (12.477€).

Des de les Regidories de Barris i Urbanisme han explicat que “és un projecte respectuós amb l’entorn: s’arreglen murs de maçoneria existents, s’incorporen murs de gabions de pedra i baranes fetes amb pals de fusta de pi. En els trams on hi ha la tanca metàl·lica, es folrarà de fusta per la part interior del camí per millorar la integració en l’ambient rural. A més, el projecte incorpora un estudi lumínic fet amb mòduls i lluminàries que compleix amb els requisits que estableix la normativa d’eficiència energètica”. L’equip de govern està preparant també una nova extensió d’aquest projecte que anirà a la coneguda com a “extra” del Priorat de la Bisbal o “Priorat de Baix”.

Les obres començaran aquest 2024, una vegada s’hagi fet la licitació i s’hagi adjudicat l’obra. La durada prevista de les actuacions és de dos mesos. Ara, el projecte estarà exposat durant 30 dies hàbils des de la seva publicació al BOPT i, passat aquest termini, en cas que no hi hagi hagut al·legacions, ja es podran licitar les obres.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 4 de marzo ha aprobado, inicialmente, el proyecto básico y de ejecución y el estudio básico de seguridad y salud de las obras de urbanización del camino de peatones en el Priorat. Este camino se ejecutará este 2024 y tiene como objetivo unir el barrio de la Riba (en el núcleo) con la urbanización del Priorat de la Bisbal a través de un camino seguro para peatones y bicicletas. El recorrido tendrá un total de 1,144 metros y contará con 31 nuevos puntos de luz. El coste total de las obras será de 262.378,13€ (IVA incluido) y la Diputació de Tarragona subvencionará las obras con 64.000€.

El camino irá desde el nuevo aparcamiento de la Riba hasta pasado el puente de la autopista, con un recorrido total de 1.144m de longitud y 2m de ancho. El vial será para peatones y también apto para bicicletas y dispondrá de alumbrado público, ya que, aparte del existente en los tramos paralelos a la carretera, se colocarán 31 nuevas farolas en el último tramo (el que pasa cerca de la autopista). El suelo será de sablón, a excepción del camino de tierra que bordea la autopista, que se hará con hormigón para evitar que las lluvias y las escorrentías estropeen el nuevo camino. El proyecto del camino ha sido redactado por Pau Jansà Olivé e incluye el proyecto a ejecutar y las fincas a expropiar, que se han valorado en un total de 2.079,50m2 y un valor de 6€ m2, dando un total de 12.477€. Por tanto, el coste de las obras asciende a 262.378,13€ (IVA incluido), e incluye la ejecución con 249.901,13€ (IVA incluido) y la valoración de las fincas a expropiar (12.477€).

Desde las Concejalías de Barrios y Urbanismo han explicado que “es un proyecto respetuoso con el entorno: se arreglan los muros de mampostería existentes, se incorporan muros de gaviones de piedra y barandas hechas con palos de madera de pino. En los tramos en los que hay bionda metálica, se forrará de fusta por la parte interior del camino para mejorar la integración en el ambiente rural. Además, el proyecto incorpora un estudio lumínico hecho con módulos y luminarias que cumple con los requisitos que establece la normativa de eficiencia energética”. El equipo de gobierno está preparando también una nueva extensión de este proyecto que irá en la conocida como “extra” del Priorat de la Bisbal o “Priorat de Baix”.

Las obras empezarán este 2024, una vez se haya hecho la licitación y se haya adjudicado la obra. La duración prevista de las actuaciones es de dos meses. Ahora, el proyecto estará expuesto durante 30 días hábiles desde su publicación en el BOPT y, pasado este plazo, en caso de que no haya habido alegaciones, ya se podrán licitar las obras.