S’ha convocat la Junta de Govern ordinària per al dijous 26 d’octubre – L’ordre del dia conté dos punts amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern

S’ha convocat la Junta de Govern ordinària per al dijous 26 d’octubre. En principi estava prevista per al 30 d’octubre, però s’ha avançat uns dies perquè un dels punts a aprovar té un termini que finalitza i s’havia d’elevar a la Junta de Govern abans del 30 d’octubre. 

Dues de les propostes de l’ordre del dia són amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern, segons l’acord plenari del 6 de juliol de 2023:

  • L’expedient 1259/2022 Segona ampliació del termini de les obres de la Fassina, fins al 19 d’abril
  • L’expedient 206/2023 de la certificació núm. 9 de les obres de la Fase 1 del poliesportiu municipal

Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, les portes de la sala de plens s’obriran a les 13:15h perquè hi pugui assistir públic. També es gravarà aquest punt de l’ordre del dia i, posteriorment, serà publicat per garantir la seva publicitat. 


CASTELLANO | Se ha convocado la Junta de Gobierno ordinaria para el jueves 26 de octubre. En principio estaba prevista para el 30 de octubre, pero se ha adelantado unos días porque uno de los puntos a aprobar tiene un plazo que finaliza y se tenía que elevar a la Junta de Gobierno antes del 30 de octubre. 

Dos de las propuestas del orden del día son con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno, según el acuerdo plenario del 6 de julio de 2023:

  • El expediente 1259/2022 Segunda ampliación del plazo de las obras de la ‘Fassina’, hasta el 19 de abril
  • El expediente 206/2023 de la certificación núm. 9 de las obras de la Fase 1 del polideportivo municipal

Las sesiones de la Junta de Gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, las puertas de la sala de plenos se abrirán a las 13:15h para que pueda asistir público. También se grabará este punto del orden del día y, posteriormente, será publicado para garantizar su publicidad.