La inspectora municipal ha pres possessió de la seva plaça aquest dilluns 2 d’octubre

Aquest dilluns 2 d’octubre, Marta Nicolau ha pres possessió de la plaça d’inspectora en règim de funcionària de carrera, segons el Decret d’alcaldia del 25 de setembre, de nomenament. El dia 1 d’octubre es van iniciar 2 mesos de prova.

Les funcions d’aquesta plaça són les següents:

 • Inspecció de l’espai públic, en l’àmbit de les competències municipals, en matèries com urbanisme, medi ambient, via pública, instal·lacions i equipaments municipals i activitats.
 • Seguiment i comprovació d’obres i activitats respecte al compliment de la normativa i les ordenances municipals vigents, així com les llicències municipals concedides.
 • Emissió d’actes d’inspecció.
 • Coordinació amb els Serveis Tècnics municipals.
 • Suport administratiu en les tasques derivades del desenvolupament del servei.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada d’acord amb el seu nivell de titulació i grup de classificació professional.

Un total de 13 persones van presentar-se a la convocatòria de la plaça d’inspector/a (grup C2) en règim de funcionari/a de carrera, mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. De les 13 persones presentades, 3 van quedar excloses per no presentar la documentació necessària per avaluar els requisits i mèrits de les places i 4 no van superar la prova de català de nivell C1.

El Tribunal va nomenar la candidata amb més puntuació per ocupar la plaça d’inspectora. Les cinc persones restants formaran part de la borsa de treball d’inspectors/es per cobrir vacants temporals o per atendre necessitats urgents.


CASTELLANO | Este lunes 2 de octubre, Marta Nicolau ha tomado posesión de la plaza de inspectora den régimen de funcionaria de carrera, según el Decreto de alcaldía del 25 de septiembre, de nombramiento. El 1 de octubre se iniciaron 2 meses de prueba.

Las funciones de esta plaza son las siguientes:

 • Inspección del espacio público, en el ámbito de las competencias municipales, en materias como urbanismo, medio ambiente, vía pública, instalaciones y equipamientos municipales y actividades.
 • Seguimiento y comprobación de obras y actividades respecto al cumplimiento de la normativa y las ordenanzas municipales vigentes, así como las licencias municipales concedidas.
 • Emisión de actas de inspección.
 • Coordinación con los Servicios Técnicos municipales.
 • Apoyo administrativo en las tareas derivadas del desarrollo del servicio.
 • Cualquier otra función que le sea encomendada de acuerdo con su nivel de titulación y grupo de clasificación profesional.

Un total de 13 personas se presentaron a la convocatoria de la plaza de inspector/a (grupo C2) en régimen de funcionario/a de carrera, mediante concurso, en el marco del proceso de estabilización de la ocupación temporal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. De las 13 personas presentadas, 3 quedaron excluidas por no presentar la documentación necesaria para evaluar los requisitos y méritos de las plazas y 4 no superaron la prueba de catalán de nivel C1.

El Tribunal nombró a la candidata con más puntuación para ocupar la plaza de inspectora. Las cinco personas restantes formarán parte de la bolsa de trabajo de inspectores/as para cubrir vacantes temporales o para atender necesidades urgentes.