L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès sol·licita una subvenció de 300.000€ a la Generalitat per a inversions a la xarxa d’aigua del municipi

L’Ajuntament invertirà prop de 800.000€ per reduir les pèrdues d’aigua i millorar l’eficiència de la xarxa, mitjançant la renovació de les canonades de diversos carrers i la instal·lació d’elements de control del cabal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en la millora de la xarxa d’aigua de diversos punts del municipi i ha demanat una subvenció de 300.000€ dins la convocatòria del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de sufragar part de la inversió.

El passat mes de juny, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va aprovar la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya.  En aquell moment, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va engegar una roda de reunions amb els tècnics municipals i amb Aqualia, l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable, per definir les inversions prioritàries per als pròxims dos anys a la xarxa de la Bisbal del Penedès.

L’Ajuntament de la Bisbal el Penedès fer una nova inversió de 770.906,05€ (300.000€ dels quals seran subvencionats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, en cas que la subvenció sigui concedida) per dur a terme actuacions de renovació parcial de la xarxa d’aigua del nucli de la Bisbal del Penedès, del Priorat de la Bisbal (l’extra) i de l’Esplai, concretament:

-Nucli: es renovaran 54 metres de canonada al carrer de la Font i 32 metres de canonada a l’avinguda Baix Penedès. Es renovaran 17 escomeses, 6 vàlvules i 1 hidrant.

-Priorat de la Bisbal: es renovaran 2.126 metres de canonada, 64 escomeses i 12 vàlvules. S’establirà un subsector amb aquests carrers, amb un comptador i sistema de telegestió de dades. Aquestes actuacions es faran al terme popularment conegut com ‘l’extra’ del Priorat.

-L’Esplai: Es renovaran 1.563 metres de canonada, 68 escomeses i 11 vàlvules i s’establirà un subsector amb els carrers on es duran a terme aquestes actuacions: Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Joaquim Sunyer, Xavier Noguès i avinguda de l’Esplai. També s’instal·larà un comptador de sector i sistema de telegestió de dades.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “la voluntat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és reduir al màxim les deficiències de la xarxa d’aigua, per evitar pèrdues innecessàries d’aigua i per pal·liar les problemàtiques de talls d’aigua o pèrdues de pressió que pateix bona part de la ciutadania. Per tot plegat, aviat tirarem endavant més obres de millora a l’Esplai, el Priorat (l’extra) i el nucli, que se sumen a les que ja tenim iniciades, que són les obres de millora de la xarxa d’aigua que s’estan fent al Priorat (a la zona nord) i a Can Gordei i que estan pressupostades en 493.005,27€”. La batllessa bisbalenca ha volgut recordar que “no hem parat de treballar per fer inversions a la xarxa, tot i que hem de reconèixer que sovint l’administració i la burocràcia alenteixen molt les actuacions. No obstant això, el 2022 vam fer una inversió al Papagai, al carrer Rossinyol, pressupostada en 73.290,86€; el 2021 vam renovar les canonades del pou d’abastament d’aigua de la Masieta, amb un pressupost de 24.062,02€, i també vam construir un nou pou d’aigua a l’Esplai, pressupostat en 87.036€; l’any 2019, també vam instal·lar comptadors a la sortida dels pous del municipi, amb un pressupost de 39.780,26€”.

Ferré considera que “aquesta línia de subvencions que ha aprovat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és molt útil per a un municipi com nosaltres, amb tants nuclis de població, molts d’ells amb instal·lacions molt antigues i que han crescut molt en els últims temps. A més, aquesta línia de subvencions arriba en un moment en què hi ha molta sequera i, avui més que mai, cada gota compta. Des de l’equip de govern, volem resoldre tots els problemes de la xarxa d’aigua, entre ells els problemes de calç i les fuites. Esperem que la Generalitat ens concedeixi aquesta subvenció per poder sufragar part de les obres”.


El Ayuntamiento invertirá cerca de 800.000€ para reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia de la red, mediante la renovación de las tuberías de varias calles y la instalación de elementos de control de cabal

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando en la mejora de la red de agua de varios puntos del municipio y ha solicitado una subvención de 300.000€ dentro de la convocatoria del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de sufragar parte de la inversión.

El pasado mes de junio, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya aprobó la línea de subvenciones dirigidas a los entes locales para la realización de actuaciones para la mejora y renovación de redes de suministro de agua en baja y para la mejora de la digitalización de los sistemas de gestión del agua urbana de los municipios de Cataluña. En aquel momento, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, arrancó una ronda de reuniones con los técnicos municipales y con Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, para definir las inversiones prioritarias para los próximos dos años en la red de la Bisbal del Penedès.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès hace una nueva inversión de 770.906,05€ (300.000€ de los cuales serán subvencionados por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Cataluña, en el caso de que la subvención sea concedida) para llevar a cabo actuaciones de renovación parcial de la red de agua del núcleo de la Bisbal del Penedès, del Priorat de la Bisbal (extra) y de l’Esplai, concretamente:

-Núcleo: se renovarán 54 metros de tubería en la calle de la Font y 32 metros de tubería en la avenida Baix Penedès. Se renovarán 17 acometidas, 6 válvulas y 1 hidrante.

-Priorat de la Bisbal: se renovarán 2.126 metros de tubería, 64 cometidas y 12 válvulas. Se establecerá un subsector con estas calles, con un contador y sistemas de telegestión de datos. Estas actuaciones se llevarán a cabo en el término popularmente conocido como “la extra” del Priorat.

L’Esplai: se renovarán 1.563 metros de tubería, 68 acometidas y 11 válvulas y se establecerá un subsector con las calles en las que se llevarán a cabo estas actuaciones: Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Joaquim Sunyer, Xavier Noguès y avenida de l’Esplai. También se instalará un contador de sector y sistema de telegestión de datos.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la voluntad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es reducir al máximo las deficiencias de la red de agua, para evitar pérdidas innecesarias de agua y para paliar las problemáticas de cortes de agua o pérdidas de presión que sufre buena parte de la ciudadanía. Por todo ello, pronto llevaremos a cabo las obras de mejora en l’Esplai, el Priorat (la extra) y el núcleo, que se suman a las que ya tenemos iniciadas, que son las obras de mejora de la red de agua que se están haciendo en el Priorat (en la zona norte) y en Can Gordei y que están presupuestadas en 493.005,27€”. La alcaldesa bisbalenca ha querido recordar que “no hemos parado de trabajar para hacer inversiones en la red, aunque tenemos que reconocer que a menudo la administración y la burocracia ralentizan mucho las actuaciones. No obstante, en el 2022 hicimos una inversión en el Papagai, en la calle Rossinyol, presupuestada en 73.290,86€; en el 2021 renovamos las tuberías del pozo de abastecimiento de agua de la Masieta, con un presupuesto de 24.062,02€ y también construimos un nuevo pozo de agua en l’Esplai, presupuestado en 87.036€; en el año 2019, también instalamos contadores en la salida de los pozos del municipio, con un presupuesto de 39.780,26€”.

Ferré considera que “esta línea de subvenciones que ha aprobado el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural es muy útil para un municipio como nosotros, con tantos núcleos de población, muchos de ellos con instalaciones muy antiguas y que han crecido mucho en los últimos tiempos. Además, esta línea de subvenciones llega en un momento en el que hay mucha sequía y, hoy más que nunca, cada gota cuenta. Desde el equipo de gobierno, queremos resolver todos los problemas de la red de agua, entre ellos los problemas de cal y las fugas. Esperamos que la Generalitat nos conceda esta subvención para poder sufragar parte de las obras”.