Les educadores de la Llar d’infants municipal l’Oreneta continuen formant-se per oferir un bon servei

*Foto d'arxiu

Les tècniques de la Llar d’infants municipal l’Oreneta continuen formant-se amb l’objectiu d’adaptar-se a les novetats anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, aquest mes de juliol han participat en una formació i el proper mes d’octubre se’n farà una altra, més específica.

El Decret 21/2023, del 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, ha definit el nou currículum de l’educació infantil a Catalunya, que s’ha d’implementar d’aquí a dos cursos. Aquest pla estableix que les educadores es formin per a l’adequada implementació del nou currículum d’educació infantil i, per aquest motiu, totes les educadores de la llar d’infants municipal han realitzat una formació de 30 hores durant el mes de juliol. A més, a l’octubre, l’educadora que s’encarrega de l’àrea d’anglès farà el curs “Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l’anglès a l’educació infantil”.

Tenint en compte aquestes noves necessitats formatives, la directora de la llar d’infants va sol·licitar aprovar aquestes formacions. L’alcaldessa va signar un Decret d’alcaldia per a l’assistència a la formació i per aprovar el cost de 280€ de la formació contínua de les tècniques de la llar d’infants municipal.

El regidor d’Ensenyament, Dani Caballero, ha destacat “la importància de la formació contínua del personal municipal per actualitzar coneixements i millorar el servei, ja que els infants en aquestes edats són esponges i és important apostar per tot el que tingui a veure amb el seu aprenentatge i amb el desenvolupament de les seves capacitats”.


CASTELLANO | Las técnicas de la Llar d’infants municipal l’Oreneta continúan formándose con el objetivo de adaptarse a las novedades anunciadas por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Por este motivo, este mes de julio han participado en una formación y el próximo mes de octubre se hará otra, más específica.

El Decreto 21/2023, del 7 de febrero, de ordenación de las enseñanzas de educación infantil, ha definido un nuevo currículum de la educación infantil en Catalunya, que se tiene que implementar dentro de dos cursos. Este plan establece que las educadoras se formen para la adecuada implementación del nuevo currículo de educación infantil y, por este motivo, todas las educadoras de la guardería municipal han realizado una formación de 30 horas durante el mes de julio. Además, en octubre, la educadora que se encarga del área de inglés hará el curso “cantamos en inglés. Guía práctica para introducir el inglés en la educación infantil”.

Teniendo en cuenta estas nuevas necesidades formativas, la directora de la guardería municipal solicitó aprobar estas formaciones. La alcaldesa firmó un Decreto de alcaldía para la asistencia a la formación y para aprobar el coste de 280€ de la formación continua de las técnicas de la guardería municipal.

El concejal de Educación, Dani Caballero, ha destacado “la importancia de la formación continua del personal municipal para actualizar conocimientos y mejorar el servicio, ya que los niños y niñas de estas edades son esponjas y es importante apostar por todo lo que tenga que ver con su aprendizaje y con el desarrollo de sus capacidades”.