Properament s’obrirà la convocatòria de subvencions escolars de primària per al curs 2022/23: llibres, menjador i transport escolar

La Junta de govern del 24 de juliol ha aprovat la convocatòria de subvencions escolars de primària per al curs 2022/2023: llibres de l’escola Ull de Vent en el marc de la socialització, menjador escolar i transport escolar. Quan aquesta surti publicada al BOPT, ja es podran cursar les sol·licituds. L’import màxim de la subvenció serà de 500€ per alumne i caldrà presentar la següent documentació:

 • DNI o NIE de les mares i/o els pares (o els/les tutors/es legals) i dels/les alumnes.
 • Llibre de Família
 • Certificat de l’entitat bancària on es faci constar el número de compte i la titularitat del/s sol·licitant/s.
 • Factura original o fotocòpia compulsada de:

*la compra dels llibres de text i fitxes d’infantil i de primària de l’escola Ull de vent, a través del programa de socialització de llibres

*l’ús del transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès

*l’ús del servei de menjador escolar

 • Comprovant de pagament de les factures.

Cal tenir en compte que, per obtenir la subvenció, cal complir els següents requisits:

 • Estar empadronats/des a la Bisbal del Penedès
 • Estar matriculats/des els/les alumnes a l’escola Ull de Vent el curs 2022/23
 • Fer la compra dels llibres a través del programa de socialització de llibres.
 • No ser deutors/es davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
 • No haver estat sancionats/des amb resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, després de l’aprovació a la Junta de Govern, ha fet arribar la convocatòria de les subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) perquè sigui publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Una vegada es publiqui al butlletí, començarà el termini per presentar sol·licituds a la convocatòria. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informarem de l’obertura del termini a través dels mitjans habituals de comunicació amb la ciutadania.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 24 de julio ha aprobado la convocatoria de subvenciones escolares de primaria para el curso 2022/2023: libros de la escuela Ull de Vent en el marco de la socialización, comedor escolar y transporte escolar. En cuanto esta salga publicada en el BOPT, ya se podrán cursar las solicitudes. El importe máximo de la subvención será de 500€ por alumno y será necesario presentar la siguiente documentación:

 • DNI o NIE de las madres y/o los padres (o los/las tutores/as legales) y de los/las alumnos/as.
 • Libro de Familia.
 • Certificado de la entidad bancaria donde se haga constar el número de cuenta y la titularidad del/los solicitante/s.
 • Factura original o fotocopia compulsada de:

*la compra de libros de texto y fichas de infantil y de primaria de la escuela Ull de Vent, a través de programa de socialización de libros

*el uso del transporte escolar intermunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès

*el uso del servicio de comedor escolar

 • Comprobante de pago de las facturas

Hay que tener en cuenta que, para obtener la subvención, hay que cumplir los siguientes requisitos:

 • Estar empadronados/das en la Bisbal del Penedès
 • Estar matriculados/das los/las alumnos/as en la escuela Ull de Vent el curso 2022/2023
 • Hacer la compra de los libros a través del programa de socialización de libros.
 • No ser deudores/as ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.
 • No haber sido sancionados/das con resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, después de la aprobación de la Junta de Gobierno, ha hecho llegar la convocatoria de las subvenciones a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) para que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT). Una vez se publique en el boletín, empezará el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria. Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informaremos de la apertura del plazo a través de los medios habituales de comunicación con la ciudadanía.