S’adjudiquen provisionalment les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba

La Junta de Govern local del dilluns 17 de juliol de 2023 va aprovar dues propostes amb competència delegada del Ple a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023. Una d’elles era l’adjudicació provisional de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba.

Les obres del barri de la Riba estan pressupostades en 1.063.364,44€ (IVA inclòs) i s’han presentat un total de 5 empreses a la licitació. La mesa de valoració va proposar l’adjudicació de les obres a l’empresa que ha obtingut més puntuació: Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. La proposta d’aquesta empresa ascendeix a 928.885,39€ i ara l’Ajuntament ha requerit a l’empresa perquè presenti la garantia i la documentació necessària per poder adjudicar l’obra definitivament.

Us recordem que es sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, les portes de la sala de Plens es van obrir a les 13:15h per tal que hi pogués assistir públic i també es van gravar aquests punts de l’ordre del dia i s’ha publicat el vídeo a Youtube per garantir la seva publicitat. Així mateix, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va fer arribar la informació sobre aquestes propostes a les regidores i regidors de l’oposició, mitjançant correu electrònic, quan es va convocar la Junta de Govern.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del lunes 17 de julio de 2023 aprobó dos propuestas con competencia delegada del Pleno a la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario del 6 de julio de 2023. Una de ellas era la adjudicación provisional de las obras de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba.

Las obras del barrio de la Riba están presupuestadas en 1.063.364,44€ (IVA incluido) y se han presentado un total de 5 empresas a la licitación. La mesa de valoración propuso la adjudicación de las obras a la empresa que ha obtenido más puntuación: Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. La propuesta de esta empresa asciende a 928.885,39€ y ahora el Ayuntamiento ha requerido a la empresa para que presente la garantía y la documentación para poder adjudicar la obra definitivamente.

Os recordamos que las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, DE 26 de septiembre. Por este motivo, las puertas de la sala de Plenos se abrieron a las 13:15h con tal que pudiese asistir público y también se grabaron estos puntos del orden del día y se ha publicado en vídeo en Youtube para garantizar su publicidad. Así mismo, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, hizo llegar la información sobre estas propuestas a las concejalas y concejales de la oposición, mediante correo electrónico, cuando se convocó la Junta de Gobierno.