La finalització de les obres del poliesportiu municipal està prevista per al 25 d’agost

La Junta de Govern local del dilluns 17 de juliol de 2023 va aprovar dues propostes amb competència delegada del Ple a  la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023. Una d’elles era la pròrroga de les obres de la Fase 1 del poliesportiu municipal.

Les obres del poliesportiu municipal van començar el mes d’octubre de 2022 i tenen un pressupost total d’1.217.445€ (IVA inclòs). L’empresa encarregada d’executar aquestes obres -corresponents a la rehabilitació del pavelló esportiu i a la construcció dels vestuaris- és Construcciones Asensio S.A. (COASA). El 2 de juny, l’empresa va sol·licitar una pròrroga per a l’execució de les obres fins al 25 d’agost perquè “durant el transcurs de les obres s’han anat succeint alguns fets sobrevinguts que no han permès mantenir el calendari planificat inicialment”.

Concretament, citen les següents:

“-Dimensions i disposició de la fonamentació de l’edifici existent diferents a les previsibles.

-Absència d’impermeabilitzacions dels elements situats sota rasant de l’edifici existent.

-Precarietat dels sistemes constructius de la grada nord de l’edifici existent.

-Desviament o protecció de les instal·lacions de sanejament i electricitat que discorren pel subsol de l’àmbit d’actuació.

-Enderroc i restitució de l’accés a la galeria de manteniment del vas de la piscina.

-Replantejament de sistemes de generació d’ACS per alguns de més sostenibles o d’ imminent aplicació obligatòria.”

Us recordem que es sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, les portes de la sala de Plens es van obrir a les 13:15h per tal que hi pogués assistir públic i també es van gravar aquests punts de l’ordre del dia i s’ha publicat el vídeo a Youtube per garantir la seva publicitat. Així mateix, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va fer arribar la informació sobre aquestes propostes a les regidores i regidors de l’oposició, mitjançant correu electrònic, quan es va convocar la Junta de Govern.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del lunes 17 de julio de 2023 aprobó dos propuestas con competencia delegada del Pleno a la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario del 6 de julio de 2023. Una de ellas era la prórroga de las obras de la Fase 1 del polideportivo municipal.

Las obras del polideportivo municipal empezaron en el mes de octubre de 2022 y tienen un presupuesto total de 1.217.445€ (IVA incluido). La empresa encargada de ejecutar estas obras -correspondientes a la rehabilitación del pabellón deportivo y a la construcción de los vestuarios- es Construcciones Asensio S.A. (COASA). El 2 de junio, la empresa solicitó una prórroga para la ejecución de las obras hasta el 25 de agosto porque  ”durante el transcurso de las obras se han ido sucediendo algunos hechos sobrevenidos que no han permitido mantener el calendario planificado inicialmente”.

Concretamente, se citan las siguientes:

“-Dimensiones y disposición de la fundamentación del edificio existente distintas a las previsibles.

-Ausencia de impermeabilizaciones de los elementos situados bajo rasante del edificio existente.

-Precariedad de los sistemas constructivos de la grada norte del edificio existente.

-Desvío o protección de las instalaciones de saneamiento y electricidad que discurren por el subsuelo del ámbito de actuación.

-Derruído y restitución del acceso a la galería de mantenimiento del vaso de la piscina.

-Replanteamiento de sistemas de generación de ACS por algunos de más sostenibles o de inminente aplicación obligatoria.”

Os recordamos que las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, DE 26 de septiembre. Por este motivo, las puertas de la sala de Plenos se abrieron a las 13:15h con tal que pudiese asistir público y también se grabaron estos puntos del orden del día y se ha publicado en vídeo en Youtube para garantizar su publicidad. Así mismo, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, hizo llegar la información sobre estas propuestas a las concejalas y concejales de la oposición, mediante correo electrónico, cuando se convocó la Junta de Gobierno.