La bisbalenca Andrea Crespo fa pràctiques a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès mitjançant un conveni amb la UPC

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona TECH (UPC) han signat un conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes a través del programa Campus Rural. La persona seleccionada per fer pràctiques a l’Ajuntament és la bisbalenca Andrea Crespo Caballero, estudiant de telecomunicacions.

Campus Rural és una iniciativa desenvolupada des del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en col·laboració amb el Ministerio de Universidades i les Universitats Públiques Espanyoles, que té per objectiu que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguin dur a terme pràctiques acadèmiques en Ajuntaments, mancomunitats o altres organismes de municipis de menys de 5.000 habitants en zones rurals.

Un dels objectius de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, des de les regidories d’Ensenyament i Ocupació, és posar en valor la professionalització dels estudis. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “valorem molt positivament poder participar en aquesta xarxa com a ens de coneixement del marc de l’administració pública cap als estudiants dels diferents graus i màsters de la UPC”. Per aquest motiu, el consistori bisbalenc va presentar-se a la convocatòria del Campus Rural amb la UPC i, des de la Universitat, s’ha fet tota la tramitació i el procés selectiu. Fa unes setmanes van comunicar a l’Ajuntament que la persona triada era la bisbalenca Andrea Crespo Caballero, que farà tres mesos de pràctiques a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès -del 15 de juny al 15 de setembre- que incorporen una ajuda a l’estudi de 1.000 euros/bruts al mes que assumeix el programa Campus Rural 2023. Aquest import s’assumeix des de l’esmentat programa i no suposa cap despesa per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha rebut l’estudiant, a principis de setmana, al seu despatx per fer una presa de contacte prèvia a l’inici de les pràctiques. L’Andrea Crespo ha explicat que li fa il·lusió fer pràctiques a l’Ajuntament perquè “podré aportar coses bones al meu poble perquè evolucioni, puc aplicar els meus aprenentatges i, a més,  no m’he de traslladar i podré gaudir dels amics a l’estiu”. L’Andrea ha afegit que “vinc una mica a cegues perquè no he treballat mai en aquest sector, però m’han dit que aquí a l’Ajuntament faré tasques diverses relacionades amb el meu àmbit d’estudi, i això també m’anirà bé per veure què m’agrada més i què m’agrada menys d’allò que he estudiat a l’hora de portar-ho a la pràctica”.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona TECH (UPC) han firmado un convenio para la realización de prácticas académicas externes a través del programa Campus Rural. La persona seleccionada para hacer prácticas en el Ayuntamiento es la bisbalenca Andrea Crespo Caballero, estudiante de telecomunicaciones.

Campus Rural es una iniciativa desarrollada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y Universidades Públicas Españolas, que tiene como objetivo que los universitarios de cualquier titulación oficial puedan llevar a cabo prácticas académicas en Ayuntamientos, mancomunidades u otros organismos de municipios de menos de 5.000 habitantes en zonas rurales.

Uno de los objetivos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, desde las concejalías de Educación y Ocupación, es poner en valor la profesionalización de los estudios. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “valoramos muy positivamente poder participar en esta red como entes de conocimiento del marco de la administración pública hacia los estudiantes de los distintos grados y másteres de la UPC”. Por este motivo, el consistorio bisbalense se presentó a la convocatoria del Campus Rural con la UPC y, desde la Universidad, se ha hecho toda la tramitación y el proceso selectivo. Hace unas semanas le comunicaron al Ayuntamiento que la persona elegida era la bisbalenca Andrea Crespo Caballero, que hará tres meses de prácticas en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès -del 15 de junio al 15 de septiembre- que incorporan una ayuda al estudio de 1.000 euros/brutos al mes que asume el programa Campus Rural 2023. Este importe se asume desde dicho programa y no supondrá ningún gasto para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

La alcaldesa Agnès Ferré ha recibido a la estudiante, a principios de esta semana, en su despacho para hacer una toma de contacto previa al inicio de las prácticas. Andrea Crespo ha explicado que le hace ilusión hacer prácticas en el Ayuntamiento porque “podré aportar cosas buenas a mi pueblo para que evolucione, puedo aplicar mis aprendizajes y, además, no me tengo que trasladar y podré disfrutar de los amigos en verano”. Andrea ha añadido que “vengo un poco a ciegas porque no he trabajado nunca en este sector, pero me han dicho que aquí en el Ayuntamiento haré tareas diversas relacionadas con mi ámbito de estudio, y esto también me irá bien para ver qué me gusta más y qué me gusta menos de lo que he estudiado a la hora de llevarlo a la práctica”.