El proper dissabte 17 de juny tindrà lloc el Ple extraordinari de constitució de la nova Corporació municipal

El proper dissabte 17 de juny, a les 12h, tindrà lloc el Ple extraordinari de constitució de la nova corporació municipal i d’elecció de l’alcalde/essa i, per tant, s’oficialitzarà el nou equip de govern sorgit del resultat de les eleccions del passat 28 de maig.

El Ple estarà format per 5 regidors de Compromís per la Bisbal-Ara pacte Local; 2 regidors de La Bisbal Decideix-Compromís Municipal (CM); 2 regidors de Tots som la Bisbal (TSB)-Urbanizaciones Unidas, 1 regidor del PSC-CP; i 1 regidora d’ERC-AM. L’ordre del dia serà aquest:

1.-Constitució de la mesa d’edat
2.-Presa de possessió dels càrrecs electes
3.-Constitució de la corporació
4.-Donar compte de l’acta d’arqueig
5.-Donar compte de l’inventari de béns
6.-Elecció de l’Alcalde/essa
7.-Torn d’intervencions dels caps de llista

La Secretària de la Corporació ha convocat els càrrecs electes entrants a una reunió prèvia amb l’objectiu de tractar el desenvolupament de la sessió constitutiva, complint així amb l’article 9 del ROM (Reglament d’Organització Municipal). En aquesta reunió se’ls entregarà (als alts càrrecs entrants) el ROM de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i un breu protocol de la sessió plenària del dissabte 17 de juny.


CASTELLANO | El próximo sábado 17 de junio, a las 12h, tendrá lugar el Pleno extraordinario de constitución de la nueva corporación municipal y de elección del alcalde/sa y, por tanto, se oficializará el nuevo equipo de gobierno surgido del resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo.

El Pleno estará formado por 5 concejales de Compromís per la Bisbal-Ara pacte Local; 2 concejales de La Bisbal Decideix-Compromís Municipal (CM); 2 concejales de Tots som la Bisbal (TSB)-Urbanizaciones Unidas;  1 concejal del PSC-CP; y 1 concejala de ERC-AM.

El orden del día será este.

1.-Constitución de la mesa de edad.

2.-Toma de posesión de los cargos electos.

3.-Constitución de la corporación.

4.-Dar cuenta del acta de arqueo.

5.-Dar cuenta del inventario de bienes.

6.-Elección delAlcalde/sa

7.-Turno de intervenciones de los cabezas de lista.

La Secretaria de la Corporación ha convocado los cargos electos entrantes a una reunión previa con el objetivo de tratar el desarrollo de la sesión constitutiva, cumpliendo así con el artículo 9 del ROM (Reglamento de Organización Municipal). En esta reunión se les entregará (a los altos cargos entrantes) el ROM del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, el Código de conducta de los altos cargos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y un breve protocolo de la sesión plenaria del sábado 17 de junio.