El Consell Comarcal del Baix Penedès es continuarà encarregant de la recollida, tractament i eliminació de residus municipals el 2023

El passat 31 de desembre de 2022 finalitzava el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la recollida, tractament i eliminació de residus. Per aquest motiu, el passat 19 de desembre es va elevar al Ple la pròrroga del conveni amb l’objectiu de continuar comptant amb aquest servei durant una anualitat més. L’import previst del servei de recollida, transport i eliminació de residus per al 2023 ascendeix a 605.931,22€. Aquest import s’ha vist incrementat en comparació amb l’any 2022 en part per l’increment d’alguns serveis -com ara l’increment dels dies de recollida porta a porta- i en part per l’augment dels preus dels carburants i les taxes per no separar correctament els residus als contenidors.

Val a dir que està previst que el Consell Comarcal del Baix Penedès aprovi properament la licitació del nou servei de recollida, transport i eliminació de residus. Tenint en compte que encara no s’ha pogut tirar endavant, a principis del mes de desembre el departament corresponent del Consell Comarcal va comunicar-li la pròrroga del contracte de residus per un any més -fins al 31 de desembre de 2023- a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Quan s’iniciï el nou servei (després de la pròrroga) l’Ajuntament durà a terme noves campanyes de conscienciació amb la finalitat de millorar les xifres de recollida selectiva municipal i, així, evitar que s’encareixin més els serveis.

La pròrroga del conveni es va aprovar amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Units per la Bisbal-FIC (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1). La regidora d’ERC-AM no va assistir a aquest Ple, amb la corresponent justificació i, per consegüent, la disculpa de la seva assistència a l’inici del Ple.


CASTELLANO | El pasado 31 de diciembre de 2022 finalizaba el convenio con el Consell Comarcal del Baix Penedès para la recogida, tratamiento y eliminación de residuos. Por este motivo, el pasado 19 de diciembre se elevó al Pleno la prórroga del convenio con el objetivo de continuar contando con este servicio durante una anualidad más. El importe previsto del servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos para el 2023 asciende a 605.931,22€. Este importe se ha visto incrementado en comparación con el año 2022 en parte por el incremento de algunos servicios -como por ejemplo el incremento de los días de recogida puerta por puerta- y en parte por el aumento de los precios de los carburantes y las tasas por no separar correctamente los residuos en los contenedores.

Cabe decir que está previsto que el Consell Comarcal del Baix Penedès apruebe próximamente la licitación del nuevo servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos. Teniendo en cuenta que todavía no se ha podido sacar adelante, a principios del mes de diciembre el departamento correspondiente del Consell Comarcal le comunicó la prórroga del contrato de residuos por un año más -hasta el 31 de diciembre de 2023- al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Cuando se inicie el nuevo servicio (después de la prórroga) el Ayuntamiento llevará a cabo nuevas campañas de concienciación con la finalidad de mejorar las cifras de la recogida selectiva municipal y, así, evitar que se encarezcan los servicios.

La prórroga del convenio se aprobó con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) y Units per la Bisbal-FIC (1) y la abstención de Ara la Bisbal (1). La concejala de ERC-AM no asistió a este Pleno, con la correspondiente justificación y, por tanto, la disculpa de su asistencia al inicio del Pleno.