El proper dilluns 19 de desembre a les 19h tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 19 de desembre, a les 19h, tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre.

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1.- Acta del Ple ordinari del 19/09/2022

2.- Acta del Ple extraordinari del 31/10/2022

3.- Acta del Ple extraordinari del 29/11/2022

4.- Calendari fiscal del 2023

5.- Pla estratègic de subvencions del 2023

6.- Modificació de la dedicació de l’Alcaldessa

7.- Pla director de l’aigua

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdits

9.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions en matèria d’ensenyament

10.- Pròrroga pel 2023 de la delegació de la recollida, tractament i eliminació de residus al Consell Comarcal del Baix Penedès

PART DE CONTROL

1.- Donar compte Decrets d’Alcaldia

2.- Donar compte acords Junta de Govern Local

3.- Moció per a la realització d’una consulta popular per via de referèndum, presentada per Units per la Bisbal i ERC

4.- Moció contra el projecte de modificació de normes subsidiàries (els Masos), presentada per ARA la Bisbal

5.- Donar compte de l’informe final de l’auditoria hídrica del sistema de proveïment d’aigua 

6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost del 3r trimestre de 2022

7.- Donar compte de l’informe d’Intervenció del període mitjà de pagament del 3r trimestre de 2022

8.- Donar compte de l’informe d’Intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària de la modificació de crèdit 1PLE/2022

9.- Donar compte de l’informe d’Intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària de la modificació de crèdit 2PLE/2022

10.- Donar compte de l’informe d’Intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària de la modificació de crèdit 4PLE/2022

11.- Donar compte de l’informe d’Intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària de la modificació de crèdit 5PLE/2022

12.- Donar compte del Pla anual de control financer 2023

13.- Precs i preguntes

PRECS I PREGUNTES DE LA CIUTADANIA

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:

o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari

o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.
 • Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.

CASTELLANO | El próximo lunes 19 de diciembre, a las 19h, tendrá lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre.

Estos son los puntos del orden del día:

PARTE RESOLUTIVA

1.- Acta del Pleno ordniario del 19/09/2022

2- Acta del Pleno extraordinario del 31/10/2022

3.- Acta del Pleno extraordinario del 29/11/2022

4.- Calendario fiscal del 2023

5.- Plan estratégico de subvenciones del 2023

6.- Modificación de la dedicación de la Alcaldesa

7.- Plan director del agua

8.- Reconocimiento extrajudicial de créditos

9.- Modificación de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de educación

10.- Prórroga para el 2023 de la delegación de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos al Consell Comarcal del Baix Penedès.

PARTE DE CONTROL

1.- Dar cuenta Decretos de Alcaldía

2.- Dar cuenta acuerdos Junta de Gobierno Local

3.- Moción para la realización de una consulta popular vía referéndum presentada por Units per la Bisbal-FIC y ERC-AM.

4.- Moción contra el proyecto de modificación de normas subsidiarias (els Masos), presentada por ARA la Bisbal.

5.- Dar cuenta del informe final de la auditoría hídrica del sistema de abastecimiento de agua.

6.- Dar cuenta del informe de Intervención de la ejecución del presupuesto del 3º trimestre de 2022.

7.- Dar cuenta del informe de Intervención del periodo medio de pago del 3º trimestre del 2022.

8.- Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria de la modificación de crédito 1PLE/2022

9.- Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria de la modificación de crédito 2PLE/2022

10.- Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria de la modificación de crédito 4PLE/2022

11.- Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria de la modificación de crédito 5PLE/2022

12.- Dar cuenta del Plan anual de control financiero 2023

13.- Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación, os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:

o Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario

o Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.

 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día.
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 •  Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder.
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta.
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno.