Les entitats i associacions bisbalenques poden sol·licitar la subvenció anual fins al 21 de desembre

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha obert el termini per presentar sol·licituds per a les subvencions per donar suport en el finançament de les activitats i despeses ordinàries de les entitats i associacions. El termini per presentar sol·licituds estarà obert fins al 21 de desembre de 2022.

És subvencionable:

-Lloguers de béns immobles

-Despeses de manteniment i conservació

-Despeses de subministraments

-Despeses d’activitats, programes i/o projectes culturals

No és subvencionable:

-Despeses de viatges

-Despeses de menjar

-Dietes

-Indemnitzacions

-Despeses relatives a impostos

-Despeses de gestoria

Màxim a subvencionar: el 50% del total de les despeses subvencionables

Beneficiaris: entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi i inscrites al Registre d’entitats, que no rebin altres subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que es trobin al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament i que compleixin els requisits de les bases reguladores de la convocatòria.

Enllaç a la publicació de la convocatòria al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221121&anyp=2022&num=10022&v=i

Enllaç als documents per a descarregar: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/subvencions-entitats/


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha abierto el plazo para presentar solicitudes para las subvenciones para dar apoyo a la financiación de las actividades y gastos ordinarios de las entidades y asociaciones. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 21 de diciembre de 2022.

Es subvencionable:

-Alquileres de bienes inmuebles

-Gastos de mantenimiento y conservación

-Gastos de suministros

-Gastos de actividades, programas y/o proyectos culturales

No es subvencionable:

-Gastos de viajes

-Gastos de comida

-Dietas

-Indemnizaciones

-Gastos relativos a impuestos

-Gastos de gestoría


Máximo a subvencionar: el 50% del total de los gastos subvencionables

Beneficiarios: entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con sede en el municipio e inscritas en el Registro de entidades, que no reciban otras subvenciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, que se encuentren al corriente de pago con las Agencias Tributarias Estatal y autonómica, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento y que cumplan los requisitos de las bases reguladoras de la convocatoria.

Enlace a la publicación de la convocatoria en el BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221121&anyp=2022&num=10022&v=i

Enlace a los documentos para descargar: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/subvencions-entitats/