Comunicat d’alcaldia: El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona desestima el recurs contenciós-administratiu presentat pel Club Siglo XX i considera que el contracte d’arrendament d’una part del poliesportiu municipal entre l’entitat i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és nul de ple dret

COMUNICAT D’ALCALDIA

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona desestima el recurs contenciós-administratiu presentat pel Club Siglo XX i considera que el contracte d’arrendament d’una part del poliesportiu municipal entre l’entitat i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és nul de ple dret.

El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Tarragona desestima el recurs contenciós-administratiu presentat pel Club Siglo XX -contra l’acord del Ple del 4 d’agost de 2020 que declarava d’ofici la nul·litat de ple dret del contracte d’arrendament del poliesportiu municipal subscrit el 30 d’octubre de 2013 amb l’entitat Club Siglo XX- i considera que el contracte d’arrendament d’una part del poliesportiu municipal entre l’entitat i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és nul de ple dret i considera que no té dret a percebre la indemnització que sol·licitava l’entitat.

L’entitat Club Siglo XX està celebrant els 50 anys des de la seva creació i seguirà celebrant els actes en els espais que sol·liciti. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès posem a disposició de totes les entitats els espais municipals perquè puguin organitzar actes, activitats i reunions per als seus socis i oberts a tothom, com hem expressat moltes vegades.

Podeu consultar el comunicat complet fent clic aquí


COMUNICADO DE ALCALDÍA

El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por el Club Siglo XX y considera que el contrato de arrendamiento de una parte del polideportivo municipal entre la entidad y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es nulo de pleno derecho.

El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por el Club Siglo XX -contra el acuerdo del Pleno del 4 de agosto de 2020 que declaraba de oficio la nulidad de pleno derecho del contrato de arrendamiento del polideportivo municipal suscrito el 30 de octubre de 2013 por la entidad Club Siglo XX- y considera que el contrato de arrendamiento de una parte del polideportivo municipal entre la entidad y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es nulo de pleno derecho y considera que no tiene derecho a percibir la indemnización que solicitaba la entidad.

La entidad Club Siglo XX está celebrando los 50 años desde su creación y seguirá celebrando los actos en los espacios que solicite. Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ponemos a disposición de todas las entidades los espacios municipales para que puedan organizar actos, actividades y reuniones para sus socios y abiertos a todo el mundo, como hemos expresado muchas veces.

Podéis consultar el comunicado completo haciendo clic aquí