S’adjudiquen definitivament les obres de rehabilitació de poliesportiu municipal i la construcció dels vestidors del pavelló

El passat divendres 12 d’agost va tenir lloc una Junta de Govern Local en què es va aprovar una proposta amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 4 de juliol de 2019. Era la següent:

  • Expedient 1193/2022 Adjudicació definitiva de les obres de remodelació i ampliació del poliesportiu municipal (fases 1.1 i 1.2), que es correspon a la rehabilitació del pavelló i la construcció dels vestuaris.

En aquesta sessió de la Junta de Govern es va aprovar l’adjudicació de les obres a l’empresa COASA per 1.217.445€ (més IVA). L’empresa havia presentat, prèviament, la documentació necessària per a l’adjudicació de les obres. Ara, s’ha de publicar l’anunci de formalització del contracte i, a partir d’aquí, se seguiran els passos per començar l’obra.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.

Per aquest motiu es van obrir les portes de la sala de plens a les 14:20h, per tal que pogués assistir-hi públic. També es va gravar aquest punt de l’ordre del dia i s’ha publicat el vídeo per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | El pasado viernes 12 de agosto tuvo lugar una Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la propuesta con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Era la siguiente:

  • Expediente 1193/2022 Adjudicación definitiva de las obras de remodelación y ampliación del polideportivo municipal (fases 1.1. y 1.2), que se corresponde a la rehabilitación del pabellón y la construcción de vestuarios.

En esta sesión de la Junta de Gobierno se aprobó la adjudicación de las obras a la empresa COASA por 1.217.445€ (más IVA). La empresa había presentado, previamente, la documentación necesaria para la adjudicación de las obras. Ahora, se tiene que publicar el anuncio de formalización del contrato y, a partir de aquí, se seguirán los pasos para empezar la obra.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre.

Por este motivo se abrieron las puertas de la sala de plenos a las 14:20h, con tal que pudiese asistir público. También se grabó este punto del orden del día y se ha publicado el vídeo para garantizar su publicidad.