S’ha convocat una Junta de Govern Local per al divendres 12 d’agost amb una proposta amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern

S’ha convocat una Junta de govern local pel  divendres 12 d’agost. Una de les propostes de la Junta és amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 4 de juliol de 2019. És la següent:

  • Expedient 1193/2022 Adjudicació definitiva de les obres de remodelació i ampliació del poliesportiu municipal (fases 1.1 i 1.2), que correspon a la rehabilitació del pavelló i la construcció dels vestuaris.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les Sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.

Per aquest motiu s’obriran les portes de la sala de plens a les 14:20h, per tal que pugui assistir-hi públic. També es gravarà aquest punt de l’ordre del dia i, posteriorment, es publicarà el vídeo per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | Se ha convocado una Junta de gobierno local para el viernes 12 de agosto. Una de las propuestas de la Junta es con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Es la siguiente:

  • Expediente 1193/2022 Adjudicación definitiva de las obras de remodelación y ampliación del polideportivo municipal (fases 1.1. y 1.2), que corresponde a la rehabilitación del pabellón y la construcción de los vestuarios.

Las sesiones de la Junta de Gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaro la STS 161/2013.

Por este motivo, se abrirán las puertas de la sala de plenos a las 14:20h, con tal que pueda asistir público. También se grabará este punto del orden del día y, posteriormente, se publicará el vídeo para garantizar su publicidad.