Pròximament s’obrirà el termini per presentar obres al 14è concurs literari de Sant Jordi

La Junta de Govern del 14 de febrer va aprovar la convocatòria, per a aquest 2022, del Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès, que arriba a la seva 14a edició.

Modalitats: poesia i prosa. Les obres han de ser originals i inèdites.

Tema: lliure. Es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.

Extensió: En la modalitat de poesia, màxim 100 versos. En la modalitat de prosa, 6 folis DIN A-4 (a una cara).

Participants: pot participar-hi qualsevol persona física major d’edat (i els/les menors d’edat, amb l’autorització del pare, mare o tutor/a legal) i cada participant podrà presentar fins a dues propostes.

Termini de presentació d’obres: Pròximament es publicarà el termini, que serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPT.

Premis:

Els premis seran els següents (sigui -l’obra guardonada- prosa o poesia):

 • Primer premi: 200€, lot de llibres i diploma commemoratiu
 • Segon premi: 150€, lot de llibres i diploma commemoratiu
 • Tercer premi: 100€, lot de llibres i diploma commemoratiu
 • Premi especial de temàtica bisbalenca: 200€ i diploma commemoratiu
 • Menció especial del jurat: 100€ i diploma commemoratiu

Important: els premis estan sotmesos a les retencions fiscals establertes.

Data de l’entrega de premis: els premis s’entregaran en l’acte públic que tindrà lloc el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi.

Com participar en el concurs?

-Cal presentar les obres per duplicat, dins d’un sobre identificat amb un pseudònim que ha de coincidir amb el pseudònim de l’obra. Dins d’aquest, s’ha d’incloure un altre sobre amb la següent documentació:

 • Sol·licitud de participació en el concurs segons el model normalitzat, en què han de constar les dades identificatives del participant (nom i cognoms, número de DNI, adreça, telèfon i correu electrònic).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les situacions de l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
 • Autorització d’obtenció de dades perquè l’Ajuntament pugui comprovar que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cal que les obres siguin presentades mitjançant el Registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès o a través de qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Jurat: estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura:

 • Un/a representant de l’Escola Ull de Vent i de l’Institut Coster de la Torre
 • Un/a representant d’una entitat bisbalenca
 • Un/a representant de l’àmbit de la cultura al Penedès

El Jurat estarà facultat per declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases o en la convocatòria.

Criteris d’atorgament dels premis:

Es tindrà en compte:

 • L’originalitat en la temàtica
 • L’estructura del text
 • La qualitat en la redacció de les obres
 • La correcció lingüística

El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia del lliurament de premis. Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada als interessats.

Acceptació dels premis: els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, han d’acceptar el premi de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’acord.

Propietat intel·lectual: les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que n’adquirirà els drets de difusió a través del butlletí municipal o la pàgina web, entre d’altres.

Les obres no premiades podran ser recollides a l’Ajuntament fins al 30 de juny de 2022.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 14 de febrero aprobó la convocatoria, para este 2022, del Concurso Literario de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès, que llega a su 14ª edición.

Modalidades: poesía y prosa. Las obras deben ser originales e inéditas.

Tema: libre. Se valorará la originalidad, la estructura y la calidad en la redacción.

Extensión: En la modalidad de poesía, máximo 100 versos. En la modalidad de prosa, 6 folios DIN A-4 (a una cara)

Participantes: puede participar cualquier persona física mayor de edad (y los/las menores de edad, con la autorización del padre, madre o tutor/a legal) y cada participante podrá presentar hasta dos propuestas.

Plazo de presentación de obras: Próximamente se publicará el plazo, que será de 20 días hábiles desde el día siguiente de la publicación en el BOPT.

Premios:

Los premios serán los siguientes (sea -la obra galardonada- prosa o poesía):

 • Primer premio: 200€, lote de libros y diploma conmemorativo
 • Segundo premio: 150€, lote de libros y diploma conmemorativo
 • Tercer premio: 100€, lote de libros y diploma conmemorativo
 • Premio especial de temática bisbalenca: 200€ y diploma conmemorativo
 • Mención especial del jurado: 100€ y diploma conmemorativo

Importante: los premios están sometidos a las retenciones fiscales establecidas.

Fecha de entrega de premios: los premios se entregarán en el acto público que tendrá lugar el 23 de abril, Diada de Sant Jordi.

¿Cómo participar en el concurso?

-Hay que presentar las obras por duplicado, dentro de un sobre identificado con un pseudónimo que debe coincidir con el pseudónimo de la obra. Dentro de este, hay que incluir otro sobre con la siguiente documentación:

 • Solicitud de participación en el concurso según el modelo normalizado, en el que deben constar los datos identificativos del participante (nombre y apellidos, número de DNI, dirección, teléfono y correo electrónico).
 • Fotocopia del DNI
 • Declaración responsable de no encontrarse en ninguna de las situaciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.
 • Autorización de obtención de datos para que el Ayuntamiento pueda comprobar que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las obras se tienen que presentar mediante el Registro de entrada del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès o a través de cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Jurado: estará formado por personas relacionadas con el mundo de la cultura:

 • Un/a representatnte de la Escola Ull de Vent y del Institut Coster de la Torre
 • Un/a representante de una entidad de la Bisbal
 • Un/a representante del ámbito de la cultura en el Penedès

El Jurado estará facultado para declarar desierto cualquiera de los premios y resolver cualquier contingencia no prevista en estas bases o en la convocatoria.

Criterios de otorgamiento de los premios:

Se tendrá en cuenta:

 • La originalidad en la temática
 • La estructura del texto
 • La calidad en la redacción de las obras
 • La corrección lingüística

El veredicto del jurado se hará público el mismo día de la entrega de premios. Una vez acordada la concesión de los premios, esta será notificada a los interesados.

Aceptación de los premios: los/las beneficiarios/as, una vez se les haya comunicado el acuerdo de concesión, deben aceptar el premio de forma expresa en el plazo de un mes a partir de la recepción del acuerdo.

Propiedad intelectual: las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, que adquirirá los derechos de difusión a través del boletín municipal o la página web, entre otros.

Las obras no premiadas podrán ser recogidas en el Ayuntamiento hasta el 30 de junio de 2022.