Informació important per als veïns que tenen aus de corral per a l’autoconsum

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya ens han informat que:

Tenint en compte que amb data de 4 de gener de 2022 s’ha confirmat un focus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida).

S’ha pres la decisió d’equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d’especial risc a les zones d’especial vigilància de tot el territori. En aquests moments està pendent la resolució per la qual aquestes mesures es faran extensives a totes les explotacions avícoles del territori de Catalunya. Són les següents:

Mesures ZER i ZEV (article 5.1 APA/2442/2006)
Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça
Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral
Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres prèvia sol·licitud)
Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres
Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)

Si sou particulars i teniu aus de corral per a l’autoconsum, us recordem que és important que comuniqueu aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent (al Consell Comarcal del Baix Penedès). D’altra banda, si teniu qualsevol sospita de la malaltia, és crucial que la notifiqueu. Es considera sospita d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat l’aparició d’algun dels següents símptomes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influència aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).  

Per a més informació, podeu accedir a l’enllaç: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/417305/generalitat-intensifica-vigilancia-aus-deteccio-dinfluenca-aviaria-cinc-ocells-salvatges


CASTELLANO | Información importante para los vecinos que tienen aves de corral para el autoconsumo

Desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya nos han informado que:

Teniendo en cuenta que a fecha de 4 de enero de 2022 se ha confirmado un foco de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en aves salvajes en las medianas del río Segre, en el municipio de Soses, Segrià (Lleida).

Se ha tomado la decisión de equiparar las medidas de bioseguridad aplicadas en las zonas de especial riesgo a las zonas de especial vigilancia de todo el territorio. En estos momentos está pendiente la resolución por la cual estas medidas se harán extensivas a todas las explotaciones avícolas del territorio de Catalunya. Son las siguientes:

Medidas ZER i ZEV (artículo 5.1 APA/2442/2006)
Prohibición del uso de aves de las órdenes Anseriformes y Caradriformes como reclamos de caza
Prohibición de cría de patos y ocas conjuntamente con otras especies de aves de corral
Prohibición de la producción y mantenimiento de aves de corral al aire libre (se puede autorizar si dispone de sistema para evitar la entrada de aves silvestres previa solicitud)
Prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres (excepto si están tratados de manera que garantice la inactivación del virus de la IA)
Los depósitos de agua situados en el exterior necesarios por motivos de bienestar animal quedarán suficientemente protegidos contra las aves acuáticas silvestres
Prohibida la presencia de aves de corral u otros tipos de aves cautivas en centros de concentración de animales (definidos en el artículo 3.7 de la Ley 8/2003)

Si sois particulares y tenéis aves de corral para el autoconsumo, os recordamos que es importante que comuniquéis esta actividad a la Oficina Comarcal del DACC correspondiente (al Consell Comarcal del Baix Penedès). Por otro lado, si tenéis cualquier sospecha de enfermedad, es crucial que la notifiquéis. Se considera sospecha de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad, la aparición de alguno de estos síntomas:

  • Disminución del consumo de pienso y agua superior al 20%
  • Disminución en la puesta superior al 5% durante más de 2 días consecutivos, sin causa justificada.
  • Mortalidad superior al 3% durante una semana, sin causa justificada.
  • Cualquier signo clínico o lesión post mortem sospechoso de influencia aviar (tos, estornudos, lagrimeo, descarga nasal/oral, anorexia, cianosis de la cabeza, cresta o barbilla, edema facial, diarrea, sintomatología nerviosa, lesiones hemorrágicas, etc.)

Para más información, podéis acceder al enlace: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/417305/generalitat-intensifica-vigilancia-aus-deteccio-dinfluenca-aviaria-cinc-ocells-salvatges