La Junta de Govern extraordinària del passat 29 d’octubre va aprovar desestimar el recurs presentat pels regidors del PSC de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern extraordinària, celebrada el passat divendres 29 d’octubre, va aprovar desestimar el recurs de reposició presentat pels regidors del PSC contra l’acord de la Junta de Govern del 13 de setembre.

La Junta de Govern del 12 d’abril de 2021 va adjudicar el contracte de les obres de la fase 1 del Poliesportiu Municipal (remodelació del pavelló i construcció dels vestidors) a l’empresa M.I.J. GRÚAS, SA. per un import de 885.202,26€. El mes de setembre, l’empresa adjudicatària no va signar el contracte i, per tant, es va retirar l’adjudicació de les obres i l’empresa classificada en segon lloc va ser notificada, tal com es va aprovar en la Junta de Govern del 13 de setembre. Després d’aquesta Junta de Govern, el grup municipal del PSC va presentar un recurs d’apel·lació contra aquest acord, defensant que “l’acord obvia lleis fonamentals com el requeriment del 3% del valor de l’obra IVA exclòs i la prohibició en futures contractacions”.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el 14 de setembre, el PSC va presentar un recurs de reposició contra aquest acord de la Junta de Govern, sol·licitant que l’empresa fos penalitzada per no fer les obres i que se li declarés la prohibició per a futures contractacions. Aquest divendres hem aprovat desestimar el recurs presentat pels regidors del PSC pels següents motius:

  • El retard en la formalització del contracte no és per culpa de l’empresa adjudicatària, sinó que és la causa de tot el procediment per resoldre el recurs de reposició presentat pels regidors del PSC, Units per la Bisbal i ERC. Es va fer una acta notarial amb l’acta de replanteig i informes tècnics i jurídics fins que es va desestimar el mes d’agost.
  • Des de l’obertura dels sobres que presentaven les empreses -el febrer de 2021-, fins que es va adjudicar el contracte -l’abril de 2021-, van passar més de dos mesos. Per tant, segons la llei de contractes del sector públic, els licitadors tenen dret a retirar la seva oferta”.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno extraordinaria, celebrada el pasado viernes 29 de octubre, aprobó desestimar el recurso de reposición presentado por los concejales del PSC contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 13 de septiembre.

La Junta de Gobierno del 12 de abril del 2021 adjudicó el contrato de las obras de la fase 1 del Polideportivo Municipal (remodelación del paBellón y construcción de los vestidores) a la empresa M.I.J. GRÚAS, SA. por un importe de 885.202,26€. En el mes de septiembre, la empresa adjudicataria no firmó el contrato y, por tanto, se retiró la adjudicación de las obras y la empresa clasificada en segundo lugar fue notificada, tal como se aprobó en la Junta de Gobierno del 13 de septiembre. Después de esta Junta de Gobierno, el grupo municipal del PSC presentó un recurso de apelación contra este acuerdo, defendiendo que “el acuerdo obvia leyes fundamentales como el requerimiento del 3% del valor de la obra IVA excluido y la prohibición en futuras contrataciones”.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el 14 de septiembre el PSC presentó un recurso de reposición contra este acuerdo de la Junta de Gobierno, solicitando que la empresa fuese penalizada por no hacer las obras y que se le declarase la prohibición para futuras contrataciones. Este viernes hemos aprobado desestimar el recurso presentado por los concejales del PSC por los siguientes motivos:

  • El retraso en la formalización del contrato no es por culpa de la empresa adjudicataria, sino que es la causa de todo el procedimiento para resolver el recurso de reposición presentado por los concejales del PSC, Units per la Bisbal y ERC. Se hizo un acta notarial con el acta de replanteo e informes técnicos y jurídicos hasta que se desestimó en el mes de agosto.
  • Desde la apertura de los sobres que presentaban las empresas – en febrero de 2021-, hasta que se adjudicó el contrato -en abril de 2021-, pasaron más de dos meses. Por tanto, según la ley de contratos del sector público, los licitadores tienen derecho a retirar su oferta”.