Aquest dilluns 21 de juny ha tingut lloc un Ple Ordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 21 de juny, a les 19h, ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. El Ple s’ha celebrat de forma presencial i a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19 i l’enregistrament en vídeo el podeu veure aquí:

Hi han assistit tots els membres del Consistori: 6 regidors de Compromís amb la Bisbal, 2 regidors del PSC, 1 regidor d’Units per la Bisbal – FIC, 1 regidora d’Ara la Bisbal i 1 regidora d’ERC-AM.

S’hi han tractat els següents punts:

Punt 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 15 de març.

S’ha aprovat per unanimitat.

Punt 2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 30 d’abril.

S’ha aprovat per unanimitat.

Punt 3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 12 de maig.

S’ha aprovat per unanimitat.

Punt 4. Expedient 1842/2020. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

S’ha aprovat, inicialment, per unanimitat.

L’Ajuntament es va adherir, el novembre de 2017, al “Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia”, aprovat el 15 d’octubre de 2015 a la Unió Europea, que es fonamenta en el compromís de les ciutats i pobles adherits per aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO₂ mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables, així com de millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. Les quatre línies estratègiques de l’objectiu principal del PAESC són: eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus. Adherint-se al pla, l’Ajuntament mostrava la seva voluntat de fer-se seves les propostes de la Unió Europea i el seu compromís per reduir les emissions de CO₂ en un 40% fins a l’any 2030, així com el seu compromís per elaborar el “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)”.

Després d’adherir-se al pacte, l’Ajuntament va sol·licitar assistència tècnica per a l’elaboració del PAESC al Departament de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, que és la coordinadora territorial del pacte des de l’any 2013. Des del 2018 fins al 2020 s’ha dut a terme el procés d’elaboració del PAESC per part de la Diputació de Tarragona amb el seguiment constant de l’alcaldessa Agnès Ferré i la Regidora de Medi Ambient, Leo Uceda, així com dels tècnics municipals.

L’agost de 2020 el Departament de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona va presentar el PAESC del municipi, redactat per l’empresa DinamE Energy Services, SL. La major part del pes de les accions proposades en el PAESC del municipi recauen sobre edificis municipals (35% de les accions), els edificis residencials (15%) i la producció local d’energia (12%). No obstant això, 18 accions actuen directament en l’àmbit de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès (edificis municipals i altres), el que suposa un 56,2% del total de les accions.

Accions a iniciar aquest 2021 i fins al 2030:

Per a la reducció del CO: 32 accions que suposen un estalvi de 8.290,9tCO2eq per a l’any 2030, és a dir, una reducció del 50% respecte de les emissions de l’any 2005. El cost de l’aplicació de les accions de mitigació és de 3.234.406,30€. Es tracta de mesures d’eficiència energètica, d’energies renovables, de mobilitat i de residus.

Mesures d’eficiència energètica adreçades tant a equipaments públics, enllumenat municipal, sector serveis i sector domèstics. Destaquen les següents accions: contractació d’un Gestor Energètic, monitoratge dels equipaments, campanyes de sensibilització adreçades a tots els sectors i vinculades amb mesures d’eficiència en il·luminació, electrodomèstics i aïllaments o la realització d’una renovació de l’enllumenat públic. Aquestes accions representen un 11% de l’estalvi d’emissions.

Mesures relacionades amb les energies renovables, representant el 22% de l’estalvi d’emissions. Aquestes accions estan relacionades amb la compra d’energia verda per als subministraments de l’Ajuntament i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum en equipaments públics, entre altres. Quant a la ciutadania, recordem que des d’aquest any està en vigor l’impost d’obres i de l’IBI i l’anul·lació de la taxa urbanística per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i està treballant en les comunitats energètiques.

Mesures vinculades amb el transport, tant del municipi com privat, que representen un 53% d’estalvi d’emissions. Les accions estan vinculades amb la incorporació de vehicles elèctrics i sistemes de mobilitat sostenible, tant a dins com a fora de la flota municipal com la promoció d’aquests sistemes de mobilitat a la població. L’Ajuntament està treballant en la bonificació de l’Impost de circulació per als vehicles elèctrics.

Mesures i campanyes adreçades a incrementar el percentatge de recollida selectiva i a la minimització de la generació dels residus. Es tracta d’accions que representen un 13,3% d’estalvi d’emissions i que estan previstes en el nou servei de recollida de residus.

Per a l’adaptació al canvi climàtic: 47 accions que permetran augmentar la resiliència del municipi davant dels impactes del canvi climàtic i 22 accions per a l’estalvi del consum d’aigua. El cost de l’aplicació de les accions per a l’adaptació és d’1.262.129,25€.

L’arranjament de camins és una de les mesures, que s’ha iniciat enguany.

També s’inclou el Pla director d’aigua i clavegueram, que està en curs.

Punt 5. Expedient 1050/2021. Adhesió al sistema central d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya.

S’ha aprovat per unanimitat.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès està adherit a la Central de compres de l’Associació Catalana de Municipis, on té contractada l’energia, el paper i el rènting de vehicles, entre altres. Ara ha aprovat l’adhesió al sistema central de compres de la Generalitat, ampliant l’oferta per poder contractar serveis o adquirir material i béns sense haver de fer tot el procediment de licitació, accedint-hi a preus competitius.

La Comissió Central de Subministraments és un òrgan col·legiat de contractació de subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada adscrit al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Aquest òrgan licita procediments d’acord marc i contractacions centralitzades adreçats a tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també a les entitats del sector públic adherides al sistema central d’adquisicions que hi vulguin participar. Actualment s’hi poden trobar: mobiliari d’oficina, vehicles, material d’oficina i paper, entre altres.

L’Ajuntament també s’ha adherit a la Comissió Central de Subministraments, ja que permet la simplificació dels procediments de licitació dels ens adherits, redueix terminis, aporta seguretat jurídica i assegura la solvència econòmica de les empreses i la tècnica dels productes.

Punt 6. Expedient 877/2021. Modificació de Crèdit en modalitat de crèdit extraordinari.

S’aprova, inicialment i per unanimitat, una modificació de crèdit per un import de 241.639,90€.

L’Ajuntament té previstes inversions i serveis que no estan contemplats en el pressupost 2021 o que sí que estan contemplats, però que no compten amb import suficient al pressupost. Per aquest motiu s’ha elevat al Ple una modificació de crèdit per crear partides noves al pressupost i dotar-les de diners i, alhora, incrementar algunes partides existents, tot a càrrec del romanent líquid de tresoreria. La modificació de crèdit afecta les següents inversions o serveis:

  • Reparar un tram del col·lector de sanejament al Priorat de la Bisbal, des de la part alta del carrer Toledo fins al fons del torrent d’en Manyé, per una fuita d’aigües residuals. Es repararà a través d’un contracte menor de 17.422,49€ (IVA inclòs) a petició de la regidora d’abastament d’aigua potable i clavegueram, Leo Uceda.

El pressupost 2021 no té cap partida d’inversió en clavegueram. Com que aquesta fuita ha sorgit amb posterioritat a l’aprovació del pressupost d’enguany, es proposa aquesta modificació.

  • Canviar les lluminàries del camp de futbol municipal per lluminàries tipus LED a petició de la regidora d’Esports i Medi Ambient, Leo Uceda. Amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, reduir el consum elèctric, complir amb la normativa vigent, complir amb el PAESC i incrementar la seguretat, i tenint en compte l’històric de desperfectes relacionats amb la il·luminació actual, es vol fer una inversió de 49.677,78€ (IVA inclòs) per canviar l’esmentada lluminària. Al pressupost 2021 hi ha partida per canvi a LED d’enllumenat públic, però no s’hi contemplava el camp de futbol. Per aquest motiu es crea aquesta partida.
  • Aportació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al Consell Comarcal del Baix Penedès per a la licitació del servei de residus pel conveni de col·laboració i cooperació mútua per culminar el trànsit de l’actual sistema comarcal de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans vers un nou model jurídicament actualitzat, econòmicament sostenible i ecològicament responsable. Al pressupost 2021 no constava aquesta partida perquè en el moment de l’aprovació no estava prevista. Aquesta aportació és de 3.134,53€ per fer front a l’estudi i procediment de la licitació comarcal de la qual formarem part.

  • Inversió en millores al Punt Verd a petició del regidora de Gestió de Residus, Félix Villazán. S’hi instal·larà un motor a la porta d’accés, un equip hidràulic per a les autocompactadores, un sistema d’aigua a pressió per a la neteja i manteniment de la planta, s’hi subministraran set caixes obertes, una bàscula de passatge, un contenidor d’oli i la reforma de la caseta de recepció o dels vestuaris. Suposarà un import aproximat de 163.350 (IVA inclòs). Al pressupost 2021 no estaven previstes les millores al Punt Verd.

  • Conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona per seguir desenvolupant programes de dinamització i formació per a comerços, autònoms i productors, per un import de 8.055€.

“Tenint en compte l’èxit de les dues accions dutes a terme a finals de 2020 i el primer trimestre de 2021”, la regidora de Comerç, Judith Vidal, ha proposat continuar duent a terme accions de dinamització comercial.

Una vegada aprovat, aquest acord queda exposat al públic durant 15 dies.

Punt 7. Expedient 599/2021. Donar compte del Pla d’acció de les actuacions de control intern de l’exercici 2020.

Es dona compte del pla d’acció que determina les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posen de manifest en el resum de l’informe del qual es dona compte al punt 10 de l’ordre del dia. Aquest Pla d’acció es va enviar al Ministeri d’Hisenda i la Sindicatura de Comptes, com marca la normativa, a finals de maig.

Punt 8. Expedient 599/2021. Donar compte de l’informe de morositat anual 2020.

Es dona compte de l’informe de morositat anual 2020.

Els pagaments fets dins del període legal de pagament el 2020, són per un import de 513.474,08€ i suposen un 75,85€ del total de pagaments.

Els pagaments fets fora del període legal de pagament el 2020, són 160.495,52€, i suposen un 23,70% del total de pagaments.

Els pagaments pendents d’abonar estan dins del període legal de pagament, essent de 2.988,19€ i suposen un 0,44% del total dels pagaments.

Aquest informe s’envia el 25 de maig i aquest dilluns se n’ha donat compte al Ple.

Punt 9.Expedient 599/2021. Donar compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar al pressupost 2020.

La disposició addicional tercera de la Llei 9/2021, de 20 de desembre, de Control del deute comercial del sector públic enuncia que les entitats de les administracions públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària. A finals d’abril es va realitzar un informe i es va enviar al Ministeri d’Hisenda i sindicatura de comptes. Aquest dilluns se n’ha donat compte al Ple.

La raó de l’existència del compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, que es defineix al pla general comptable com el compte creditor que recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per a les que no s’ha produït la seva aplicació al pressupost, sent procedent la mateixa, és donar compliment a el principi de meritació. Segons ha explicat l’alcaldessa Agnès Ferré “és una partida ‘de pas’ on hi afegim factures que ens arriben els últims dies de l’any i que, per tant, no hem tingut temps de fer el procediment d’aprovació de factures i posterior aprovació de pagament i ho regularitzem a començaments d’any”. Ferré ha explicat que “a començaments del 2020 teníem 72.511,19€ al compte 413, corresponents a despeses del primer cobrament de l’exercici 2019, en no disposar de prou crèdit en la partida corresponent. És l’import que ens factura BASE per la gestió dels impostos i taxes i que va pujar més del que teníem pressupostat. Ens va enviar el pagament a finals d’any i, per aquest motiu, va quedar pendent a 31 de desembre de 2019 i es va regularitzar el 2020”. Ferré ha afegit que “El saldo a 31 de desembre de 2020 de despeses pendents d’aplicar a pressupost era de  80.825,37€: 5.325,99€, corresponents a una errada en el programa informàtic, que s’ha corregut aquest any 2021; i la resta corresponen a factures registrades el dia 31 de desembre de 2020 i que no han pogut seguir el tràmit d’aprovació el 2020 i que s’efectua el 2021”.

Punt 10. Expedient 599/2021. Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2020.

El control intern està regulat per l’article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i desenvolupat en el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. És el que exerceixen les entitats locals, respecte a la seva gestió econòmica i, si és el cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en la seva triple acceptació de funció interventora, control financer i controls d’eficàcia i eficiència.

En l’exercici 2020 no es va aprovar el Pla anual de control financer. En conseqüència, no s’han dut a terme actuacions de control financer posteriors mitjançant tècniques de mostreig. Per tot això, aquest informe resum es basa en la funció interventora, en actuacions de comprovació posterior (no emmarcades en cap document de planificació) i en les actuacions de control permanent no planificables, és a dir, les actuacions que són atribuïbles per l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor.  

L’informe de control intern del 2020 es va enviar al Ministeri d’Hisenda i a la sindicatura de comptes el mes de maig i aquest dilluns s’ha donat compte d’aquest al Ple, complint així amb la normativa.

L’alcaldessa ha destacat que:

“hi ha 557.409,84€ que suposen un 12,8% del pressupost, corresponents a despeses de serveis o adquisicions que s’han complert i pagat, però que no han seguit la tramitació fixada per la nova llei de contractació. No és un incompliment greu sinó que és esmenable per la justificació de la despesa i perquè s’ha realitzat el servei o la compra. Són factures del 2020 corresponents a:

-Subministrament d’aliments per al Rebost Solidari: quan feien falta aliments es compraven als comerços locals, els quals feien arribar la factura corresponent. Això, que a nosaltres ens sembla lògic, no és ‘correcte’ segons la Llei de contractació. Per aquest 2021 s’aproven bestretes per fer el mateix però complint amb la normativa de contractació.

-Subministrament d’una plataforma administrativa per a la gestió d’expedients i seguiment de l’administració electrònic. El gestiona és el gestor que s’utilitza a l’Ajuntament i que es va contractar el 2013 sense licitar. Estem pendents d’adherir-nos al Consell Comarcal del Baix Penedès.

-Subministrament de material d’oficina, exceptuant el paper. Fins ara es comprava el material d’oficina directament a comerços i, també sembla que sigui correcte, però no perquè segons la normativa s’ha de licitar. A partir d’ara s’adquirirà a través de l’adhesió que hem aprovat avui amb la Generalitat.

-Subministrament de material utilitzat per la brigada municipal per manteniment d’edificis, parcs, vies públiques, enllumenat públic. Es comprava directament quan feia falta i ara s’adquirirà a través de les dues plataformes a les quals estem adherits, l’ACM i la Generalitat.

-Reparacions dels vehicles municipals: no es pot licitar el servei perquè no podem saber quan hi ha avaries i per a nosaltres té sentit que els vehicles es portin al mecànic del municipi, però com acostuma a passar, les lleis no acostumen a tenir en compte els municipis petits ni les seves realitats.

-Servei de podologia: des d’abans del 2015 que no es compleix amb la normativa i es licitarà aviat.

-Servei de classes d’activitats esportives com  zumba, pilates i altres, es realitzen a través de conveni amb el consell esportiu del Baix Penedès. Abans del 2015 no es complia amb la normativa perquè es contractava a través de servei de monitoratge. A partir del 2015 es va fer conveni amb el Consell Esportiu, però també cal licitar-ho

-Edició i impressió de la revista «Torre de guaita». Pendent de licitació.

-Subministrament de carburants i gasoil per calefacció de les escoles i per als vehicles municipals. El gasoil de calefacció es farà a través de l’adhesió de compres de la Generalitat. El cas del carburant per a vehicles el problema és fins ara es feia amb la targeta Solred i la normativa dels ajuntaments no admet domiciliacions. Aquest 2021 el que es fa són bestretes perquè els operaris municipals puguin pagar i després justificar-ho.

– Serveis jurídics i treballs tècnics; resolt des de meitats de l’any passat perquè ens vam adherir a aquest servei licitat des del Consell Comarcal del Baix Penedès.

– Equips d’impressió i multifunció: resolt aquest 2021

El saldo a 31 de desembre de 2020 de despeses pendents d’aplicar a pressupost era de  80.825,37€: 5.325,99€, corresponents a una errada en el programa informàtic, que s’ha corregut aquest any 2021; i la resta corresponen a factures registrades el dia 31 de desembre de 2020 i que no han pogut seguir el tràmit d’aprovació el 2020 i que s’efectua el 2021”.

Punt 11. Expedient 702/2021. Donar compte de l’informe d’execució del pressupost del primer trimestre de 2021.

Es dona compte al Ple de l’informe d’execució del pressupost del primer trimestre de 2021. S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al Ministeri d’Hisenda (MINHAP) el 28 d’abril.

Punt 12. Expedient 703/2021. Donar compte del període mitjà de pagament del primer trimestre del 2021.

El període mitjà de pagament a proveïdors del 1r trimestre de 2021 és de 15,78 dies. Com que el màxim permès és de 30 dies, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.

Punt 13. Expedient 1932/2020. Donar compte del Pla anual del control financer del 2021.

Es dona compte de Pla anual del control financer del 2021, que s’elabora sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenen aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.

El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que es regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals. El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i l’auditoria pública, incloent-hi en ambdues el control d’eficàcia referit en l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Precs i Preguntes.


CASTELLANO | Este lunes 21 de junio, a las 19h, ha tenido lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre. El Pleno se ha celebrado de forma presencial y a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19 y la grabación en video la podéis ver aquí:

Han asistido al Pleno todos los miembros del Consistorio: 6 concejales de Compromís amb la Bisbal, 2 concejales del PSC, 1 concejal de Units per la Bisbal – FIC, 1 concejala de Ara la Bisbal y 1 concejala de ERC-AM.

Se han tratado los siguientes puntos:

Punto 1. Aprobación del acta del Pleno ordinario del 15 de marzo.

Se ha aprobado por unanimidad.

Punto 2. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 30 de abril.

Se ha aprobado por unanimidad.

Punto 3. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 12 de mayo.

Se ha aprobado por unanimidad.

Punto 4. Expediente 1842/2020. Aprobación del Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima (PAESC).

Se ha aprobado, inicialmente, por unanimidad.

El Ayuntamiento se adhirió, en noviembre del 2017, al “Pacto de Alcaldes/as por el Clima y la Energía”, aprobado el 15 de octubre de 2015 en la Unión Europea, que se fundamenta en el compromiso de las ciudades y pueblos adheridos para conseguir los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO₂ mediante actuaciones de eficiencia energética y de implantación de energías renovables, así como de mejorar la preparación de los entes locales para responder a los efectos del cambio climático. Las cuatro líneas estratégicas del objetivo principal del PAESC son: eficiencia energética, energías renovables, movilidad y residuos. Adhiriéndose al plan, el Ayuntamiento mostraba su voluntad de hacerse suyas las propuestas de la Unión Europea y su compromiso por reducir las emisiones de CO₂ en un 40% hasta el año 2030, así como su compromiso para elaborar el “Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC)”.

Después de adherirse al pacto, el Ayuntamiento solicitó asistencia técnica para la elaboración del PAESC al Departamento de Medioambiente, Salud Pública e Ingeniería Municipal y Territorio del Servicio de Asistencia Municipal (SAM) de la Diputación de Tarragona, que es la coordinadora territorial del pacto desde el año 2013. Desde el 2018 hasta el 2020 se ha llevado a cabo el proceso de elaboración del PAESC por parte de la Diputación de Tarragona con el seguimiento constante de la alcaldesa Agnès Ferré y la Regidora de Medioambiente, Leo Uceda, así como de los técnicos municipales.

El agosto de 2020 el Departamento de Medioambiente, Salud Pública, Ingeniería Municipal y Territorio de SAM de la Diputación de Tarragona presentó el PAESC del municipio, redactado por la empresa DinamE Energy Services, SL. La mayor parte del peso de las acciones propuestas en el PAESC del municipio recaen sobre edificios municipales (35% de las acciones), los edificios residenciales (15%) y la producción local de energía (12%). Sin embargo, 18 acciones actúan directamente en el ámbito del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès (edificios municipales y otros), lo que supone un 56,2% del total de las acciones.

Acciones a iniciar este 2021 y hasta el 2030:

Para la reducción del CO₂: 32 acciones que suponen un ahorro de 8.290,9tCO2eq para el año 2030, es decir, una reducción del 50% respecto de las emisiones del año 2005. El coste de la aplicación de las acciones de mitigación es de 3.234.406,30€. Se trata de medidas de eficiencia energética, de energías renovables, de movilidad y de residuos.

Medidas de eficiencia energética dirigidas tanto a equipaciones públicas, alumbrado municipal, sector servicios y sector domésticos. Destacan las siguientes acciones: contratación de un Gestor Energético, monitorización de las equipaciones, campañas de sensibilización dirigidas a todos los sectores y vinculadas con medidas de eficiencia en iluminación, electrodomésticos y aislamientos o la realización de una renovación del alumbrado público. Estas acciones representan un 11% del ahorro de emisiones.

Medidas relacionadas con las energías renovables, representando el 22% del ahorro de emisiones. Estas acciones están relacionadas con la compra de energía verde para los suministros del Ayuntamiento y la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo en equipaciones públicas, entre otras. En cuanto a la ciudadanía, recordamos que desde este año está en vigor el impuesto de obras y del IBI y la anulación de la tasa urbanística para la instalación de placas solares fotovoltaicas y está trabajando en las comunidades energéticas.

Medidas vinculadas con el transporte, tanto del municipio como privado, que representan un 53% de ahorro de emisiones. Las acciones están vinculadas con la incorporación de vehículos eléctricos y sistemas de movilidad sostenible, tanto adentro como fuera de la flota municipal como la promoción de estos sistemas de movilidad en la población. El Ayuntamiento está trabajando en la bonificación del Impuesto de circulación para los vehículos eléctricos.

Medidas y campañas dirigidas a incrementar el porcentaje de recogida selectiva y a la minimización de la generación de los residuos. Se trata de acciones que representan un 13,3% de ahorro de emisiones y que están previstas en el nuevo servicio de recogida de residuos.

Para la adaptación al cambio climático: 47 acciones que permitirán aumentar la resiliencia del municipio ante los impactos del cambio climático y 22 acciones para el ahorro del consumo de agua. El coste de la aplicación de las acciones para la adaptación es de 1.262.129,25€.

El arreglo de caminos es una de las medidas, que se ha iniciado este año.

También se incluye el Plan director de agua y alcantarillado, que está en curso.

Punto 5. Expediente 1050/2021. Adhesión al sistema central de adquisiciones de la Generalitat de Catalunya.

Se ha aprobado por unanimidad.

El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès está adherido a la Central de compras de la Associació Catalana de Municipis, donde tiene contratada la energía, el papel y el renting de vehículos, entre otros. Ahora ha aprobado la adhesión al sistema central de compras de la Generalitat, ampliando la oferta para poder contratar servicios o adquirir material y bienes sin tener que hacer todo el procedimiento de licitación, accediendo a precios competitivos.

La Comisión Central de Suministros es un órgano colegiado de contratación de suministros y servicios declarados de contratación centralizada adscrito al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Este órgano licita procedimientos de acuerdo marco y contrataciones centralizadas dirigidos a todos los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y también a las entidades del sector público adheridas al sistema central de adquisiciones que quieran participar. Actualmente se pueden encontrar: mobiliario de oficina, vehículos, material de oficina y papel, entre otros.

El Ayuntamiento también se ha adherido a la Comisión Central de Suministros, puesto que permite la simplificación de los procedimientos de licitación de los entes adheridos, reduce plazos, aporta seguridad jurídica y asegura la solvencia económica de las empresas y la técnica de los productos.

Punto 6. Expediente 877/2021. Modificación de Crédito en modalidad de crédito extraordinario.

Se aprueba, inicialmente y por unanimidad, una modificación de crédito por un importe de 241.639,90€.

El Ayuntamiento tiene previstas inversiones y servicios que no están contemplados en el presupuesto 2021 o que sí que están contemplados, pero que no cuentan con importe suficiente en el presupuesto. Por este motivo se ha elevado al Pleno una modificación de crédito para crear partidas nuevas en el presupuesto y dotarlas de dinero y, a la vez, incrementar algunas partidas existentes, todo a cargo del remanente líquido de tesorería. La modificación de crédito afecta las siguientes inversiones o servicios:

Reparar un tramo del colector de saneamiento en el Priorat de la Bisbal, desde la parte alta de la calle Toledo hasta el fondo del torrente d’en Manyé, por un escape de aguas residuales. Se reparará a través de un contrato menor de 17.422,49€ (IVA incluido) a petición de la concejala de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, Leo Uceda.

El presupuesto 2021 no tiene ninguna partida de inversión en alcantarillado. Como que este escape ha surgido con posterioridad a la aprobación del presupuesto de este año, se propone esta modificación.

Cambiar las luminarias del campo de fútbol municipal por luminarias tipos LED a petición de la concejala de Deportes y Medioambiente, Leo Uceda. Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico, cumplir con la normativa vigente, cumplir con el PAESC e incrementar la seguridad, y teniendo en cuenta el histórico de desperfectos relacionados con la iluminación actual, se quiere hacer una inversión de 49.677,78€ (IVA incluido) para cambiar la mencionada luminaria. En el presupuesto 2021 hay partida por cambio a LED de alumbrado público, pero no se contemplaba el campo de fútbol. Por este motivo se crea esta partida.

•Aportación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès al Consell Comarcal del Baix Penedès para la licitación del servicio de residuos por el convenio de colaboración y cooperación mutua para culminar el tráfico del actual sistema comarcal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos verso un nuevo modelo jurídicamente actualizado, económicamente sostenible y ecológicamente responsable. En el presupuesto 2021 no constaba esta partida porque en el momento de la aprobación no estaba prevista. Esta aportación es de 3.134,53€ para hacer frente en el estudio y procedimiento de la licitación comarcal de la cual formaremos parte.

Inversión en mejoras en el Punt Verd a petición del regidora de Gestión de Residuos, Félix Villazán. Se instalará un motor en la puerta de acceso, un equipo hidráulico para las autocompactadoras, un sistema de agua a presión para la limpieza y mantenimiento de la planta, se suministrarán siete cajas abiertas, una báscula de pasaje, un contenedor de aceite y la reforma de la caseta de recepción o de los vestuarios. Supondrá un importe aproximado de 163.350 (IVA incluido). En el presupuesto 2021 no estaban previstas las mejoras en el Punt Verd.

Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Tarragona para seguir desarrollando programas de dinamización y formación para comercios, autónomos y productores, por un importe de 8.055€.

“Teniendo en cuenta el éxito de las dos acciones llevadas a cabo a finales de 2020 y el primer trimestre de 2021”, la concejala de Comercio, Judith Vidal, ha propuesto continuar llevando a cabo acciones de dinamización comercial.

Una vez aprobado, este acuerdo queda expuesto al público durante 15 días.

Punto 7. Expediente 599/2021. Dar cuenta del Plan de acción de las actuaciones de control interno del ejercicio 2020.

Se da cuenta del plan de acción que determina las medidas a adoptar para enmendar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se ponen de manifiesto en el resumen del informe del cual se da cuenta en su punto 10 del orden del día. Este Plan de acción se envió al Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura de Cuentas, como marca la normativa, a finales de mayo.

Punto 8. Expediente 599/2021. Dar cuenta del informe de morosidad anual 2020.

Se da cuenta del informe de morosidad anual 2020.

Los pagos hechos dentro del periodo legal de pago el 2020, son por un importe de 513.474,08€ y suponen un 75,85€ del total de pagos.

Los pagos hechos fuera del periodo legal de pago el 2020, son 160.495,52€, y suponen un 23,70% del total de pagos.

Los pagos pendientes de abonar están dentro del periodo legal de pago, siendo de 2.988,19€ y suponen un 0,44% del total de los pagos.

Este informe se envía el 25 de mayo y este lunes se ha dado cuenta al Pleno.

Punto 9.Expediente 599/2021. Dar cuenta del informe de control de los gastos pendientes de aplicar en el presupuesto 2020.

La disposición adicional tercera de la Ley 9/2021, de 20 de diciembre, de Control de la deuda comercial del sector público enuncia que las entidades de las administraciones públicas no sujetas a auditoría de cuentas tendrán que efectuar anualmente los trabajos de control necesarios para, mediante técnicas de auditoría, verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos por los cuales no se ha producido su imputación presupuestaria. A finales de abril se realizó un informe y se envió al Ministerio de Hacienda y sindicatura de cuentas. Este lunes se ha dado cuenta al Pleno.

La razón de la existencia de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar en presupuesto (Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost)”, que se define en el plan general contable como la cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación en el presupuesto, siendo procedente la misma, es dar cumplimiento al principio de meritación. Según ha explicado la alcaldesa Agnès Ferré “es una partida ‘de paso’ donde añadimos facturas que nos llegan los últimos días del año y que, por lo tanto, no hemos tenido tiempo de hacer el procedimiento de aprobación de facturas y posterior aprobación de pago y lo regularizamos a principios de año”. Ferré ha explicado que “a comienzos del 2020 teníamos 72.511,19€ en la cuenta 413, correspondientes a gastos del primer cobro del ejercicio 2019, al no disponer de suficiente crédito en la partida correspondiente. Es el importe que nos factura BASE por la gestión de los impuestos y tasas y que subió más del que teníamos presupuestado. Nos envió el pago a finales de año y, por este motivo, quedó pendiente el 31 de diciembre de 2019 y se regularizó en el 2020”. Ferré ha añadido que “El saldo a 31 de diciembre de 2020 de gastos pendientes de aplicar en presupuesto era de 80.825,37€: 5.325,99€, correspondientes a un error en el programa informático, que se ha corrido este año 2021; y el resto corresponden a facturas registradas el día 31 de diciembre de 2020 y que no han podido seguir el trámite de aprobación en el 2020 y que se efectúa en el 2021”.

Punto 10. Expediente 599/2021. Dar cuenta del informe resumen de control interno del ejercicio 2020.

El control interno está regulado por el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. Es el que ejercen las entidades locales, respecto a su gestión económica y, si es el caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple aceptación de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.

En el ejercicio 2020 no se aprobó el Plan anual de control financiero. En consecuencia, no se han llevado a cabo actuaciones de control financiero posteriores mediante técnicas de muestreo. Por todo ello, este informe resumen se basa en la función interventora, en actuaciones de comprobación posterior (no enmarcadas en ningún documento de planificación) y en las actuaciones de control permanente no planificables, es decir, las actuaciones que son atribuibles por el ordenamiento jurídico al órgano interventor.

El informe de control interno del 2020 se envió al Ministerio de Hacienda y a la sindicatura de cuentas en el mes de mayo y este lunes se ha dado cuenta de este en el Pleno, cumpliendo así con la normativa.

La alcaldesa ha destacado que:

“hay 557.409,84€ que suponen un 12,8% del presupuesto, correspondientes a gastos de servicios o adquisiciones que se han cumplido y pagado, pero que no han seguido la tramitación fijada por la nueva ley de contratación. No es un incumplimiento grave sinó que es enmendable por la justificación del gasto y porque se ha realizado el servicio o la compra. Son facturas del 2020 correspondientes a:

-Suministro de alimentos para el Rebost Solidari: cuando hacían falta alimentos se compraban a los comercios locales, los cuales hacían llegar la factura correspondiente. Esto, que a nosotros nos parece lógico, no es ‘correcto’ según la Ley de contratación. Para este 2021 se aprueban anticipos para hacer el mismo pero cumpliendo con la normativa de contratación.

-Suministro de una plataforma administrativa para la gestión de expedientes y seguimiento de la administración electrónico. Gestiona es el gestor que se utiliza en el Ayuntamiento y que se contrató el 2013 sin licitar. Estamos pendientes de adherirnos al Consell Comarcal del Baix Penedès.

-Suministro de material de oficina, exceptuando el papel. Hasta ahora se compraba el material de oficina directamente a comercios y, también parece que sea correcto, pero no porque según la normativa se tiene que licitar. A partir de ahora se adquirirá a través de la adhesión que hemos aprobado hoy con la Generalitat.

-Suministro de material utilizado por la brigada municipal por mantenimiento de edificios, parques, vías públicas, alumbrado público. Se compraba directamente cuando hacía falta y ahora se adquirirá a través de las dos plataformas a las cuales estamos adheridos, la ACM y la Generalitat.

-Reparaciones de los vehículos municipales: no se puede licitar el servicio porque no podemos saber cuando hay averías y para nosotros tiene sentido que los vehículos se lleven al mecánico del municipio, pero como acostumbra a pasar, las leyes no acostumbran a tener en cuenta los municipios pequeños ni sus realidades.

-Servicio de podología: desde antes del 2015 que no se cumple con la normativa y se licitará pronto.

-Servicio de clases de actividades deportivas como zumba, pilates y otros, se realizan a través de convenio con el Consell Esportiu del Baix Penedès. Antes del 2015 no se cumplía con la normativa porque se contrataba a través de servicio de monitorización. A partir del 2015 se hizo convenio con el Consell Esportiu, pero también hay que licitarlo

-Edición e impresión de la revista «Torre de Guaita». Pendiente de licitación.

-Suministro de carburantes y gasóleo para calefacción de las escuelas y para los vehículos municipales. El gasóleo de calefacción se hará a través de la adhesión de compras de la Generalitat. El caso del carburante para vehículos el problema es hasta ahora se hacía con la tarjeta Solred y la normativa de los ayuntamientos no admite domiciliaciones. Este 2021 lo que se hace son anticipos para que los operarios municipales puedan pagar y después justificarlo.

– Servicios jurídicos y trabajos técnicos; resuelto desde mitades del año pasado porque nos adherimos a este servicio licitado desde el Consell Comarcal del Baix Penedès.

– Equipos de impresión y multifunción: resuelto este 2021

El saldo a 31 de diciembre de 2020 de gastos pendientes de aplicar en el presupuesto era de 80.825,37€: 5.325,99€, correspondientes a un error en el programa informático, que se ha corrido a este año 2021; y el resto corresponden a facturas registradas el día 31 de diciembre de 2020 y que no han podido seguir el trámite de aprobación el 2020 y que se efectúa el 2021”.

Punto 11. Expediente 702/2021. Dar cuenta del informe de ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2021.

Se da cuenta al Pleno del informe de ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2021. Se ha cumplido con la obligación de remisión telemática de la información requerida, dentro de los plazos establecidos, puesto que se envió al Ministerio de Hacienda (MINHAP) el 28 de abril.

Punto 12. Expediente 703/2021. Dar cuenta del periodo medio de pago del primer trimestre del 2021.

El periodo medio de pago a proveedores del 1.º trimestre de 2021 es de 15,78 días. Como el máximo permitido es de 30 días, se cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto.

Punto 13. Expediente 1932/2020. Dar cuenta del Plan anual del control financiero del 2021.

Se da cuenta de Plan anual del control financiero del 2021, que se elabora basándose en un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.

El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que se rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyendo en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ruegos y Preguntas.