S’aprova la liquidació del contracte del servei de recollida de residus amb CESPA, SA.

La Junta de govern local del dilluns 24 de maig ha aprovat la liquidació del contracte de gestió del servei de recollida de residus, adjudicat a CESPA, SA, el 25 de maig de 2021.

Amb l’aprovació de la liquidació del contracte s’ha aprovat:

  • Declarar la finalització del contracte
  • Pagar 87.324,54€ corresponents a l’amortització pendent i a una factura de 2018 que l’empresa no havia presentat
  • El cobrament de 31.687,79€ per millores recollides en el contracte i no realitzades per part de la concessionària
  • El fixament del dia 25 de maig de 2021 per aixecar l’acta de reversió de béns inclosos en el contracte de gestió del servei de recollida de residus

El dia 25 de maig era el dia que vencia el contracte i el dia 26 de maig començava el servei amb l’empresa EcoBP, subrogant-se els quatre treballadors de CESPA que estaven assignats al servei de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del lunes 24 de mayo ha aprobado la liquidación del contrato de gestión del servicio de recogida de residuos, adjudicado a CESPA, SA, el 25 de mayo de 2021.

Con la aprobación de la liquidación del contrato se ha aprobado:

  • Declarar la finalización del contrato
  • Pagar 87.324,54€ por mejoras recogidas en el contrato y no realizadas por parte de la concesionaria
  • La fijación del día 25 de mayo de 2021 para levantar el acta de reversión de bienes incluidos en el contrato de gestión del servicio de recogida de residuos

El día 25 de mayo era el día que vencía el contrato y el día 26 de mayo empezaba el servicio con la empresa EcoBP, subrogándose los cuatro trabajadores de CESPA que estaban asignados al servicio de la Bisbal del Penedès.