L’aprovació inicial de la modificació de les bases de les subvencions d’Ensenyament estarà a exposició pública fins al 13 de maig de 2021

El Ple del passat 15 de març de 2021 va aprovar la modificació de les bases de subvencions per adaptar-les a novetats en les subvencions dels llibres de l’escola i en les subvencions del menjador de l’escola i la Llar d’infants. Amb aquesta modificació es facilita i agilitza la tramitació de les convocatòries de subvencions existents. Aquesta modificació s’ha publicat al BOPT i estarà a exposició pública fins al dijous 13 de maig.

Enllaç a la publicació del web municipal: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/subvencions-escolars/

A continuació s’especifica la motivació de la modificació:

Subvencions dels llibres de l’Escola Ull de Vent

Fins a aquest curs es convocaven subvencions per a l’adquisició dels llibres de text de P3 a 6è de primària de l’Escola Ull de Vent, de manera que les famílies pagaven els llibres i després sol·licitaven les subvencions. Les famílies que complien els requisits s’hi presentaven i posteriorment s’aprovaven els beneficiaris. Per facilitar l’accés als llibres sociabilitzats de l’escola, es va signar un conveni amb l’AMPA de l’Escola Ull de Vent per al curs 2020/2021 perquè els alumnes poguessin tenir els llibres a classe el primer dia sense necessitat que els abonessin amb anterioritat.

Com que a les bases de les subvencions d’Ensenyament encara constava que la subvenció era a través de convocatòria per a famílies, s’han modificat per adaptar-les al nou model.

Subvencions menjador escolar

Abans, cada família sol·licitava la subvenció quan s’aprovava la convocatòria. A principis d’any s’aprovaven els beneficiaris i es feien dos pagaments durant el curs (el tiquet costa 6,20€ per alumne i dia i l’Ajuntament subvenciona 1,70€ per alumne i dia).

Per agilitzar la convocatòria, es va proposar modificar les bases i la convocatòria de subvencions de menjador per subvencionar el 25% del preu del menjador de cada alumne per al curs, amb un màxim de 250€ per curs i alumne. Una vegada aprovada la convocatòria i els beneficiaris, les famílies beneficiàries hauran d’aportar els rebuts pagats del menjador de tot el curs escolar i s’aprovarà un únic pagament del 25% dels rebuts aportats (amb un màxim de 250€).


CASTELLANO | El Pleno del pasado 15 de marzo de 2021 aprobó la modificación de las bases de subvenciones para adaptarlas a novedades en las subvenciones de los libros de la escuela y en las subvenciones del comedor de la escuela y la guardería. Con esta modificación se facilita y agiliza la tramitación de las convocatorias de subvenciones existentes. Esta modificación se ha publicado al BOPT y estará a exposición pública hasta el jueves 13 de mayo.

Enlace en la publicación de la web municipal: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/subvencions-escolars/

A continuación se especifica la motivación de la modificación:

Subvenciones de los libros de la Escuela Ull de Vent

Hasta este curso se convocaban subvenciones para la adquisición de los libros de texto de P3 a 6.º de primaria de la Escuela Ull de Vent, de forma que las familias pagaban los libros y después solicitaban las subvenciones. Las familias que cumplían los requisitos se presentaban y posteriormente se aprobaban los beneficiarios. Para facilitar el acceso a los libros sociabilizados de la escuela, se firmó un convenio con el AMPA de la Escuela Ull de Vent para el curso 2020/2021 para que los alumnos pudieran tener los libros a clase el primer día sin necesidad que los abonaran con anterioridad.

Como que en las bases de las subvenciones de Educación todavía constaba que la subvención era a través de convocatoria para familias, se han modificado para adaptarlas al nuevo modelo.

Subvenciones comedor escolar

Antes, cada familia solicitaba la subvención cuando se aprobaba la convocatoria. A principios de año se aprobaban los beneficiarios y se hacían dos pagos durante el curso (el ticket cuesta 6,20€ por alumno y día y el Ayuntamiento subvenciona 1,70€ por alumno y día).

Para agilizar la convocatoria, se propuso modificar las bases y la convocatoria de subvenciones de comedor para subvencionar el 25% del precio del comedor de cada alumno para el curso, con un máximo de 250€ por curso y alumno. Una vez aprobada la convocatoria y los beneficiarios, las familias beneficiarias tendrán que aportar los recibos pagados del comedor de todo el curso escolar y se aprobará un único pago del 25% de los recibos aportados (con un máximo de 250€).