El proper dilluns 15 de març a les 19h tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 15 de març, a les 19h, tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre.

El Ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada, per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19. Posteriorment es podrà veure l’enregistrament a Youtube.

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

A)PART RESOLUTIVA

1.Aprovar acta Ple ordinari del 21/12/20

2.Aprovar acta Ple extraordinari del 21/12/20

3.Aprovar acta Ple extraordinari 20/01/21

4.Renovació de l’encàrrec a la Diputació de Tarragona per la gestió informatitzada del padró d’habitants

5.Nomenament de la regidora de Medi Ambient, com a suplent de l’alcaldessa, vocal de la Mancomunitat Penedès-Garraf

6.Reglament de funcionament del Rebost Solidari

7.Modificació de les ordenances fiscals d’ensenyament

8.Renovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit per a tenir les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes del municipi

9.Bases reguladores de les subvencions per patrocinis esportius

10.Bases i convocatòria per la segona línia d’ajuts a famílies afectades per la situació generada per la Covid-19

11.Bases i convocatòria per la segona línia d’ajuts a persones autònomes i petites empreses afectades per la situació generada per la Covid-19

12.Modificació de la plantilla del personal pel 2021

13.Modificació de la dedicació i retribució de la regidora de benestar social, habitatge, gent gran i atenció a la ciutadania

14.Text refós de les ordenances fiscals del 2021

15.Moció per donar suport a l’autonomia dels centres educatius en l’elecció de la jornada contínua als centres educatius

B)PART DE CONTROL

16.Donar compte dels Decrets d’alcaldia

17.Moció presentada pel Grup municipal de Compromís amb la Bisbal, de suport  als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera 

18.Moció presentada pel Grup Municipal de Compromís amb la Bisbal, de suport a l’Amnistia 

19.Moció presentada pel Grup Municipal de Compromís amb la Bisbal, de suport a Pablo Hasél 

20.Donar compte de l’informe d’intervenció de l’execució trimestral del pressupost, corresponent al 4rt trimestre de 2020

21.Donar compte de les actes de junta de govern local

22.Donar compte de la liquidació del pressupost 2020

23.Donar compte de la incorporació del romanent de crèdit de 2020

24.Donar compte del pla pressupostari a mig termini 2022/24

25.Donar compte del pla de disposició de fons pel 2021

26.Donar compte del període mig de pagament del 4rt trimestre de 2020

27.Donar compte del pla de tresoreria 2021

28.Informació d’alcaldia

29.Precs i preguntes

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:
Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

·       El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:
o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

·       L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.

·       Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.

·       L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.

·       L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.

·       L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.

·       L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.


CASTELLANO | El próximo lunes 15 de marzo, a las 19h, tendrá lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre.

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada, para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19. Posteriormente se podrá ver la grabación en Youtube.

Estos son los puntos del orden del día:

A)PARTE RESOLUTIVA

1.Aprobar acta Pleno ordinario del 21/12/20

2.Aprobar acta Pleno extraordinario del 21/12/20

3.Aprobar acta Pleno extraordinario 20/01/21

4.Renovación del encargo de la Diputación de Tarragona para la gestión informatizada del padrón de habitantes.

5.Nombramiento de la concejala de Medio Ambiente, como suplente de la alcaldesa, vocal de la Mancomunidad Penedès-Garraf

6.Reglamento de funcionamiento del Rebost Solidari

7.Modificación de las ordenanzas fiscales de educación

8.Renovación del convenio con el Servei Català de Trànsit para tener las facultades de denuncia y sanción para infracciones en normas de circulación en vías urbanas del municipio

9.Bases reguladoras de las subvenciones por patrocinios deportivos

10.Bases y convocatoria para la segunda línea de ayudas a familias afectadas por la situación generada por la COVID-19

11.Bases y convocatoria de la segunda línea de ayudas a personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por la situación generada por la COVID-19

12.Modificación de la plantilla del personal para el 2021-03-10 13.Modificación de la dedicación y retribución de la concejala de bienestar social, vivienda, gente mayor y atención a la ciudadanía.

14.Texto refundido de las ordenanzas fiscales del 2021.

15.Moción para apoyar la autonomía de los centros educativos en la elección de la jornada continua en los centros educativos.

B)PARTE DE CONTROL

16.Dar cuenta de los Decretos de alcaldía

17.Moción presentada por el Grupo Municipal de Compromís amb la Bisbal de apoyo a los encausados y encausadas por las manifestaciones de la Jonquera

18.Moción presentada por el Grupo Municipal de Compromís amb la Bisbal de apoyo a la Amnistía

19.Moción presentada por el Grupo Municipal de Compromís amb la Bisbal de apoyo a Pablo Hasél

20.Dar cuenta del informe de intervención de la ejecución trimestral del presupuesto, correspondiente al 4º trimestre de 2020.

21.Dar cuenta del informe de intervención de la ejecución trimestral del presupuesto, correspondiente al 4º trimestre de 2020.

21.Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local.

22.Dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2020.

23.Dar cuenta de la incorporación del remanente de crédito de 2020

24.Dar cuenta del plan presupuestario a medio plazo 2022/24

25.Dar cuenta del plan de disposición del fondo para el 2021

26.Dar cuenta del periodo medio de pago del 4º trimestre de 2020

27.Dar cuenta del plan de tesorería 2021.

28.Información de alcaldía.

29.Ruegos y preguntas.

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:
Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

·       El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
o Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
o Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.

·       El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día.

·       Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.

·       Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.

·       Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder.

·       Alcaldía leerá la pregunta en voz alta.

·       Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno.