S’obre la convocatòria del 13è Concurs Literari de Sant Jordi de La Bisbal del Penedès

S’obre la convocatòria del 13è Concurs Literari de Sant Jordi de La Bisbal del Penedès. S’hi podran presentar treballs fins al 9 d’abril de 2021.

El concurs comptarà amb dues modalitats: poesia i prosa. La temàtica serà lliure i es valorarà l’originalitat, l’estructura, la correcció lingüística i la qualitat en la redacció. El concurs està obert a qualsevol persona física major d’edat (i els/les menors d’edat amb autorització de la seva mare, el seu pare o tutor/a legal) i cada participant podrà presentar fins a dos treballs.

Quant a l’extensió de les obres, aquestes tindran 100 versos com a màxim en el cas de la modalitat de poesia i 6 folis DIN-A4 com a màxim en el cas de la modalitat de prosa. Les obres hauran de ser originals i inèdites.

Els premis seran els següents (independentment que l’obra guardonada sigui de la modalitat de poesia o de prosa):

Primer premi: 200€, un lot de llibres i un diploma commemoratiu

Segon premi: 150€, un lot de llibres i un diploma commemoratiu

Tercer premi: 100€, un lot de llibres i un diploma commemoratiu

Premi especial de temàtica bisbalenca: 200€ i un diploma commemoratiu

Menció especial del jurat: 100€ i un diploma commemoratiu.

Els premis estaran sotmesos a les retencions fiscals corresponents.

El jurat estarà format per quatre representants vinculats a l’àmbit de la literatura i la cultura de la Bisbal. El veredicte es farà públic el mateix dia del lliurament de premis. Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada als interessats.

Podeu consultar l’extracte de la convocatòria a l’enllaç:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210303&anyp=2021&num=01682&v=i

Model de sol·licitud:

Model de declaració responsable:


CASTELLANO | Se abre la convocatoria del 13º Concurso Literario de Sant Jordi de La Bisbal del Penedès. Se podrán presentar trabajos hasta el día 9 de abril de 2021.

El concurso contará con dos modalidades: poesía y prosa. La temática será libre y se valorará la originalidad, la estructura, la corrección lingüística y la calidad de la redacción. El concurso está abierto a cualquier persona física mayor de edad (y los/las menores de edad con autorización de su madre, padre o tutor/a legal) y cada participante podrá presentar hasta dos trabajos.

En cuanto a la extensión de las obras, estas tendrán 100 versos como máximo en el caso de la modalidad de poesía y 6 folios DIN-A4 como máximo en el caso de la modalidad de prosa. Las obras tendrán que ser originales e inéditas.

Los premios serán los siguientes (independientemente del hecho que la obra galardonada sea de la modalidad de poesía o de prosa):

Primer premio: 200€, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Segundo premio: 150€, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Tercer premio: 100€, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Premio especial de “temática bisbalenca”: 200€ y un diploma conmemorativo

Mención especial del jurado: 100€ y un diploma conmemorativo.

Los premios estarán sometidos a las retenciones fiscales correspondientes.

El jurado estará formado por cuatro representantes vinculados al ámbito de la literatura y la cultura de la Bisbal. El veredicto ser hará público el mismo día de la entrega de premios. Una vez acordada la concesión de los premios, esta será notificada a los interesados.

Podéis consultar el extracto de la convocatoria en el enlace:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210303&anyp=2021&num=01682&v=i

Modelo de solicitud:

Modelo de declaración responsable: