Aquest divendres 4 de desembre s’ha celebrat el Ple extraordinari de pressupostos

Aquest divendres 4 de desembre, a les 08h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. El Ple s’ha celebrat presencialment i a porta tancada i posteriorment s’ha publicat la gravació a Youtube.

El regidor d’Units-FIC, Xavier Faura, ha assistit al Ple però ha hagut de marxar, fet pel qual no ha pogut votar en cap dels punts de l’ordre del dia.

Tot seguit us detallem els punts que s’hi han tractat i el resultat de les votacions.

1.-Elaboració i aprovació del pressupost de l’exercici 2021.

S’ha aprovat inicialment amb els vots següents:

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1)

Abstencions:

Enllaç al resum del pressupost aprovat: PRESSUPOST MUNICIPAL 2021_Ajuntament de la Bisbal del Penedes

2.-Aprovació del Calendari Fiscal 2021

S’ha aprovat el Calendari Fiscal 2021.

Vots a favor : Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

És el següent:

CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT
Taxa de conservació cementiri 31/01/2021 – 31/03/2021
Taxa d’escombraries (1r rebut) 31/03/2021 – 31/05/2021
Impost Vehicles tracció mecànica 31/03/2021 – 31/05/2021
IBI urbana (1r rebut) 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI característiques especials 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI rústica 30/06/2021 – 31/08/2021
Taxa d’Ocupació domini públic 30/06/2021 – 31/08/2021
IAE 30/07/2021 – 30/09/2021
Taxa d’escombraries (2n rebut) 30/07/2021 – 30/09/2021
IBI urbana (2n rebut) 27/08/2021 – 29/10/2021

3.- Plans Estratègics de Subvencions per al 2021

S’ha aprovat.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstencions: PSC (2) i ERC-AM (1)

S’aprova el Pla estratègic de subvencions per al 2021 amb un total de 177.750€ (el 2020 s’hi van destinar 170.550€), per a la concessió de subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local. Les subvencions, per al 2011, es divideixen en set àrees:

 • Prevenció I extinció d’incendis: 5.000€. Conveni amb l’ADF Clot de Bou.
 • Ajudes assistència social: 30.000€

-Famílies vulnerables: 10.000€

Ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Són de concessió directa, prèvia valoració de Serveis Socials.

-Subvencions a persones o unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19: 20.000€

Es tracta d’unes subvencions de nova creació per al 2021. La partida serà ampliable per a finals d’any, amb el romanent de tresoreria, en cas que sigui necessari. Es tracta d’unes subvencions per a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

-Ajudes al foment de l’ocupació: 20.000€

Es tracta de subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses afectades per la situació generada per la Covid-19. Es tracta d’unes subvencions de nova creació per al 2021. La partida serà ampliable per a finals d’any, amb el romanent de tresoreria, en cas que sigui necessari. Es tracta d’unes subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses amb seu al municipi que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 • Subvencions en matèria d’ensenyament: 50.500€

-Subvenció a l’Escola Ull de Vent: 14.500€

Subvenció nominativa a l’Escola Ull de Vent de La Bisbal del Penedès per al curs 2020/2021 per a material escolar.

-Subvenció a l’AMPA de l’Escola Ull de Vent: 17.000€

Subvenció per a l’adquisició dels llibres de text de primària.

-Subvencions per a l’adquisició dels llibres de text de secundària: 10.000€.

 • Subvencions en matèria d’ensenyament per a l’adquisició dels llibres de text de l’Institut Coster de la Torre.

Subvencions per al transport escolar del CCBP: 4.000€

Subvencions per al servei de transport escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès.

                        -Subvencions per al servei de menjador escolar: 15.000€

Subvencions en matèria d’ensenyament per al servei de menjador de l’Escola Ull de Vent.

 • Subvencions en matèria de promoció cultural: 44.250€

-Premis del concurs literari de Sant Jordi 2021: 750€

-Subvencions en matèria de cultura: 5.000€

Subvencions a entitats culturals i associacions de veïns del municipi destinades al finançament de les activitats que organitzin i de les despeses ordinàries que suportin durant l’exercici 2021.

-Subvenció a la Societat: 12.000€

Subvenció nominativa a La Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per a la realització de les activitats previstes durant l’any 2021.

-Subvenció al Ball de Diables de la Bisbal: 15.000€

Subvenció nominativa al Ball de Diables de la Bisbal per a la realització de les activitats previstes per a l’any 2011, inclosa la festa del 15è aniversari del ball.

-Subvenció a la Colla Castellera de la Bisbal – Els Bous: 11.500€

Subvenció nominativa a la Colla Castellera de la Bisbal per a la realització de les activitats previstes per a l’any 2021.

 • Subvencions en matèria de promoció esportiva: 25.000€

-Subvencions a entitats esportistes individuals: 2.000€

Subvencions a persones que facin activitats esportives i participin en competicions o esdeveniments esportius.

-Subvenció a la Joventut Bisbalenca, CF: 23.000€

Subvenció nominativa a la Joventut Bisbalenca, CF per a la realització de les activitats previstes per a l’any 2021.

 • Subvencions a la natalitat i adopció: 3.000€

Xec Nadó: subvencions a les famílies que hagin tingut o adoptat un/a fill/a durant l’any 2020. S’entrega un ajut econòmic de 100€ mitjançant 10 vals de compra de 10€ cadascun per ser gastats als comerços bisbalencs adherits a la campanya.

El Ple ha aprovat el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’exercici 2021 i la seva publicació al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès als efectes del seu coneixement general.

Punt 4: Esmena de l’error material detectat en la modificació de crèdit núm. 2PLE/2020 en la modalitat de crèdits extraordinaris

S’ha aprovat.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1)

Vots en contra:

Abstencions:

Al Ple ordinari del 21 de setembre es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2PLE/2020 del pressupost vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, el qual va quedar definitivament aprovat, atès que durant el termini d’exposició al públic no es van presentar al·legacions.

S’hi ha detectat un error material, que no afecta els imports totals. S’ha proposat al Ple esmenar l’acord del Ple de 21 de setembre de 2020 on s’aprovà l’expedient de modificació de crèdit núm. 2PLE/2020.


CASTELLANO | Este viernes 4 de diciembre, a las 08h, se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. El Pleno se ha celebrado presencialmente y a puerta cerrada y posteriormente se ha publicado la grabación en Youtube.

El concejal de Units-FIC, Xavier Faura, ha asistido al Pleno, pero ha tenido que irse, por ese motivo no ha podido votar en ninguno de los puntos del orden del día.

A continuación os detallamos los puntos que se han tratado y el resultado de las votaciones:

1.-Elaboración y aprobación del presupuesto del ejercicio 2021

Se ha aprobado inicialmente con los votos siguientes:

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra: PSC (2), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1)

Abstenciones:

 

Enlace al resumen del presupuesto aprobado:  PRESSUPOST MUNICIPAL 2021_Ajuntament de la Bisbal del Penedes

2.-Aprobación del Calendario Fiscal 2021

Se ha aprobado el Calendario Fiscal 2021.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

Es el siguiente:

CONCEPTO PERIODO DE PAGO
Tasa de conservación del cementerio 31/01/2021 – 31/03/2021
Tasa de basuras (1º recibo) 31/03/2021 – 31/05/2021
Impuesto Vehículos tracción mecánica 31/03/2021 – 31/05/2021
IBI urbana (1º recibo) 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI características especiales 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI rústica 30/06/2021 – 31/08/2021
Tasa de Ocupación dominio público 30/06/2021 – 31/08/2021
IAE 30/07/2021 – 30/09/2021
Tasa de basuras (2º recibo) 30/07/2021 – 30/09/2021
IBI urbana (2º recibo) 27/08/2021 – 29/10/2021

3.- Planes Estratégicos de Subvenciones para el 2021

Se ha aprobado.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstenciones: PSC (2) y ERC-AM (1)

Se aprueba el Plan estratégico de subvenciones para el 2021 con un total de 177.750€ (el 2020 se destinaron 170.550€), para la concesión de subvenciones a favor de personas o entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o de interés local. Las subvenciones, para el 2011, se dividen en siete áreas:

 • Prevención y extinción de incendios: 5.000€. Convenio con la ADF Clot de Bou.
 • Ayudas asistencia social: 30.000€

-Familias vulnerables: 10.000€

Ayudas económicas de urgencia social para atender necesidades puntuales y básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Son de concesión directa, previa valoración de Servicios Sociales.

-Subvenciones a personas o unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19: 20.000€

Se trata de unas subvenciones de nueva creación para el 2021. La partida será ampliable para finales de año, con el remanente de tesorería, en el caso de que sea necesario. Se trata de unas subvenciones para personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la situación generada por la Covid-19, con la finalidad de ayudar a las mismas a hacer frente a los gastos derivados por el alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

-Ayudas al fomento de la ocupación: 20.000€

Se trata de subvenciones para personas trabajadoras autónomas y empresas afectadas por la situación generada por la Covid-19. Se trata de unas subvenciones de nueva creación para el 2021. La partida será ampliable para finales de año, con el remanente de tesorería, en el caso de que sea necesario. Se trata de unas subvenciones para personas trabajadoras autónomas y empresas con sede en el municipio que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

 • Subvenciones en materia de educación: 50.500€

-Subvención a la Escola Ull de Vent: 14.500€

Subvención nominativa a la Escola Ull de Vent de La Bisbal del Penedès para el curso 2020/2021 para material escolar.

-Subvención a la AMPA de la Escola Ull de Vent: 17.000€

Subvención para la adquisición de los libros de texto de primaria.

-Subvenciones para la adquisición de los libros de texto de secundaria: 10.000€

 • Subvenciones en materia de educación para la adquisición de los libros de texto del Institut Coster de la Torre.

Subvenciones para el transporte escolar del CCBP: 4.000€

Subvenciones para el servicio de transporte escolar intermunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès.

                        -Subvenciones para el servicio de comedor escolar: 15.000€

Subvenciones en materia de educación para el servicio de comedor de la Escola Ull de Vent.

 • Subvenciones en materia de promoción cultural: 44.250€

-Premios del concurso literario de Sant Jordi 2021: 750€

-Subvenciones en materia de cultura: 5.000€

Subvenciones a entidades culturales y asociaciones de vecinos del municipio destinadas a la financiación de las actividades que organicen y de los gastos ordinarios que soporten durante el ejercicio 2021.

-Subvención a la Societat: 12.000€

Subvención nominativa a La Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca para la realización de las actividades previstas durante el año 2021. 

-Subvención al Ball de Diables de la Bisbal: 15.000€

Subvención nominativa al Ball de Diables de la Bisbal para la realización de las actividades previstas para el año 2011, incluida la fiesta del 15º aniversario del ball.

-Subvención a la Colla Castellera de la Bisbal – Els Bous: 11.500€

Subvención nominativa a la Colla Castellera de la Bisbal para la realización de las actividades previstas para el año 2021.

 • Subvenciones en materia de promoción deportiva: 25.000€

-Subvenciones a entidades deportivas individuales: 2.000€

Subvenciones a personas que hagan actividades deportivas y participen en competiciones o eventos deportivos.

-Subvención a la Joventut Bisbalenca, CF: 23.000€

Subvención nominativa a la Joventut Bisbalenca, CF para la realización de las actividades previstas para el año 2021.

 • Subvenciones a la natalidad y adopción: 3.000€

Xec Nadó: subvenciones a las familias que hayan tenido o adoptado un/a hijo/a durante el año 2020. Se entrega una ayuda económica de 100€ mediante 10 vales de compra de 10€ cada uno para ser gastados en los comercios adheridos a la campaña.

El Pleno ha aprobado el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el ejercicio 2021 y su publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a efectos de su conocimiento general.

Punto 4: Enmienda del error material detectado en la modificación de crédito núm. 2PLE/2020 en la modalidad de créditos extraordinarios

Se ha aprobado.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1)

Votos en contra:

Abstenciones:

En el Pleno ordinario del 21 de septiembre se aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito núm. 2PLE/2020 del presupuesto vigente, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados mediante bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, el cual quedó definitivamente aprobado, ya que durante el plazo de exposición al público no se presentaron alegaciones.

Se ha detectado un error material, que no afecta a los importes totales. Se ha propuesto al Pleno enmendar el acuerdo del Pleno del 21 de septiembre de 2020 en el que se aprobó el expediente de modificación de crédito núm. 2PLE/2020.