S’aproven els beneficiaris de les subvencions per a autònoms/es i petites empreses afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

La Junta de Govern local del 13 d’octubre de 2020, a petició de les regidories de Comerç i Ocupació, ha aprovat atorgar les subvencions a autònoms/es i petites empreses afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 a 6 sol·licitants, que se sumen als 8 sol·licitants que ja van ser declarats beneficiaris en la Junta de Govern local del 13 de juliol passat.

La Junta de Govern local del 13 de juliol va aprovar declarar com a beneficiaris i atorgar les subvencions a 8 sol·licitants per un import total de 5.600€. També es va requerir documentació a 8 sol·licitants per poder valorar –novament- les seves sol·licituds i es va aprovar declarar com a no beneficiaris a 8 sol·licitants per no complir amb els requisits de les bases de les subvencions.

Ara, la Junta de Govern local ha aprovat l’atorgament de les subvencions a 6 beneficiaris per un total de 4.000€ (un rebrà 300€, tres rebran 700€ cadascun i dos rebran 800€ cadascun) i s’han declarat 2 sol·licitants com a no beneficiaris per no complir els requisits establerts en les bases.

Així doncs, en total s’han presentat 24 sol·licituds i s’ha aprovat atorgar la subvenció a 14 dels sol·licitants. L’import total que destinarà l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a aquesta subvenció, per tant, serà de 9.600€ a repartir entre els beneficiaris amb imports que varien en funció d’allò que establien les bases.

L’equip de govern està estudiant obrir noves convocatòries de subvencions tenint en compte la possibilitat que es puguin perllongar les mesures anunciades pel govern de la Generalitat que inclouen el tancament d’alguns establiments durant les pròximes setmanes. 


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 13 de octubre de 2020, a petición de las concejalías de Comercio y Ocupación ha aprobado otorgar las subvenciones a autónomos/as y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 a 6 solicitantes, que se suman a los 8 solicitantes que ya fueron declarados beneficiarios en la Junta de Gobierno local del 13 de julio pasado.

La Junta de Gobierno local del 13 de julio aprobó declarar como beneficiarios y otorgar las subvenciones a 8 solicitantes por un importe total de 5.600€. También se requirió documentación a 8 solicitantes para poder valorar –nuevamente- sus solicitudes y se aprobó declarar como no beneficiarios a 8 solicitantes por no cumplir con los requisitos de las bases de las subvenciones.

Ahora, la Junta de Gobierno local ha aprobado el otorgamiento de las subvenciones a 6 beneficiarios por un total de 4.000€ (no recibirá 300€, tres recibirán 700€ cada uno y dos recibirán 800€ cada uno) y se han declarado 2 solicitantes como no beneficiarios por no cumplir los requisitos establecidos en las bases.

Así pues, en total se han presentado 24 solicitudes y se ha aprobado otorgar la subvención a 14 de los solicitantes. El importe total que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès destinará a esta subvención, por lo tanto, será de 9.600€ a repartir entre los beneficiarios con importes que varían en función de aquello que establecían las bases.

El equipo de gobierno está estudiando abrir nuevas convocatorias de subvenciones teniendo en cuenta la posibilidad que se puedan prolongar las medidas anunciadas por el gobierno de la Generalitat que incluyen el cierre de algunos establecimientos durante las próximas semanas.