S’aprova la liquidació del 3r trimestre del conveni en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès

La Junta de govern local del 13 d’octubre de 2020 ha aprovat, a petició de la Regidoria de Benestar Social, la liquidació del tercer trimestre de 2020 del conveni en matèria de Serveis Socials que l’Ajuntament té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP).

La liquidació aprovada ascendeix a 16.600,86€ i correspon als serveis prestats durant el tercer trimestre de 2020 en matèria de:

 • Professionals i serveis socials bàsics: 9.471,61€
 • SAD dependència i SAD social: 2.086,41€
 • Transport adaptat: 686,10€
 • Serveis d’intervenció socioeducativa: 460,98€
 • Immigració: 268,94€
 • SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones): 291,06€
 • Despeses TIC: 92,47€
 • Educadors de carrer: 3.243,29€

El 23 de març de 2020 es va aprovar, mitjançant Decret d’alcaldia, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials (2016/2019) subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. L’aportació total de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’any 2020 serà de 76.282,98€.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 13 de octubre de 2020 ha aprobado, a petición de la Concejalía de Bienestar Social, la liquidación del tercer trimestre de 2020 del convenio en materia de Servicios Sociales que el Ayuntamiento tiene con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP).

La liquidación aprobada asciende a 16.600,86€ y corresponde a los servicios prestados durante el tercer trimestre de 2020 en materia de:

 • Profesionales y servicios sociales básicos: 9.471,61€
 • SAD dependencia i SAD social: 2.086,41€
 • Transporte adaptado: 686,10€
 • Servicios de intervención socioeducativa: 460,98€
 • Inmigración: 268,94€
 • SIAD (Servicio de Información y Atención a las Mujeres): 291,06€
 • Gastos TIC: 92,47€
 • Educadores de calle: 3.243,29€

El 23 de marzo se aprobó, mediante Decreto de alcaldía, la prórroga del convenio de cooperación interadministrativa con el Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios sociales (2016/2019) suscrito entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y varios ayuntamientos de la comarca. La aportación total del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el año 2020 será de 76.282,98€.