S’ha obert el període de licitació per al servei dels llums de Nadal

llumns nadal 5

Avui divendres 2 d’octubre s’ha obert el termini per presentar ofertes per a la licitació de la contractació del subministrament –en la modalitat d’arrendament- i del servei d’instal·lació, manteniment i desmuntatge d’elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal. Es podran presentar ofertes fins al dia 16 d’octubre a les 14h. La licitació és per a tres anys, és a dir, tres campanyes nadalenques, per un import de sortida anual de 12.818,21€ amb l’IVA inclòs.

La Junta de govern del 28 de setembre va aprovar, a petició de la Regidoria de Festes, iniciar l’expedient de la licitació de la contractació del subministrament de l’esmentat servei i el 29 de setembre es va signar el Decret d’alcaldia per aprovar el plec de clàusules administratives i les característiques tècniques que regulen aquesta licitació pública.

Al perfil del contractant podeu descarregar-vos el Plec de clàusules administratives i el plec de característiques tècniques, la memòria i l’anunci de la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=69202579&lawType=


CASTELLANO | Hoy viernes 2 de octubre se ha abierto el plazo para presentar ofertas para la licitación de la contratación del suministro –en la modalidad de arrendamiento- y del servicio de instalación, mantenimiento y desmontaje de elementos decorativos luminosos para las fiestas de Navidad. Se podrán presentar ofertas hasta el día 16 de octubre a las 14h. La licitación es para tres años, es decir, tres campañas navideñas, por un importe de salida anual de 12.818,21€ con el IVA incluido.

La Junta de gobierno del 28 de septiembre aprobó, a petición de la Concejalía de Fiestas, iniciar el expediente de la licitación de la contratación del suministro del citado servicio y el 29 de septiembre se firmó el Decreto de alcaldía para aprobar el pliego de cláusulas administrativas y las características técnicas que regulan esta licitación pública.

En el perfil del contratante podéis descargaros el Pliego de cláusulas administrativas y el pliego de características técnicas, la memoria y el anuncio de la licitación: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=69202579&lawType=