Recordatori: terminis del calendari fiscal que vencen properament

El 30 de setembre finalitza el termini per abonar -en període voluntari- l’Impost sobre Béns Immobles rústics i la Taxa d’ocupació de domini públic.

CASTELLANO | El 30 de septiembre finaliza el plazo para abonar -en periodo voluntario- el Impuesto sobre Bienes Inmuebles rústicos y la Tasa de ocupación del dominio público.