S’obre el procés per a la creació d’una borsa de treball d’operaris/àries de la brigada (reparacions i obres)

Llegiu amb deteniment els requisits per presentar-s’hi abans de cursar la sol·licitud. Podeu consultar les bases a l’enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/08/BASES-CONVOCATORIA-OPERARI_A-REPARACIONS-I-OBRES.pdf

En aquest enllaç podreu descarregar el model de sol·licitud: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/08/Sol-licitud-participacio-reparacions-i-obres.doc

Aquest dilluns 31 d’agost de 2020 s’inicia el termini per presentar sol·licituds per entrar a formar part de la borsa de treball d’operaris/àries de la brigada (reparacions i obres) que permeti cobrir les vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com les baixes, vacances, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei. El lloc de treball d’operari de la brigada d’especialitat en reparacions i obres de la via pública és un lloc de treball bàsic de l’Ajuntament.

Les funcions bàsiques del lloc de feina són:

  1. Execució d’obres públiques que no siguin objecte de contractació externa.
  2. Obres de manteniment, conservació i reparació de la via pública, dels edificis municipals i, en general, dels béns immobles de titularitat municipal domini públic
  3. Obres de manteniment, conservació i reparació de les xarxes de serveis municipals, quan correspongui realitzar-les per part del titular d’una concessió de serveis.

El termini per presentar instàncies estarà obert del 31 d’agost al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos. La convocatòria i les bases es poden consultar a la Seu electrònica i al Portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la Seu electrònica en els termes establerts a les Bases.

La Junta de govern del 24 d’agost va aprovar constituir una borsa de treball d’operaris/àries de la brigada (reparacions i obres) que permeti cobrir les vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com les baixes, vacances, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei. També es van aprovar les bases del procés de selecció i la selecció per a aquesta borsa de treball. La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys a comptar des de la data de la seva aprovació per resolució d’alcaldia. Totes les persones que superin aquest procés de selecció s’inclouran en una borsa de treball per a les futures contractacions que siguin necessàries per a cobrir vacants de la brigada municipal, temporalment, ordenades segons la puntuació obtinguda. En el moment que hi hagi una substitució, s’oferirà als aspirants la contractació per rigorós ordre de puntuació de la borsa.


CASTELLANO | Se abre el proceso para la creación de una bolsa de trabajo de operarios/arias de brigada (reparaciones y obras)

Leed con detenimiento los requisitos para presentarse antes de cursar la solicitud. Podéis consultar las bases en el enlace: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/08/BASES-CONVOCATORIA-OPERARI_A-REPARACIONS-I-OBRES.pdf

En este enlace podréis descargar el modelo de solicitud: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/08/Sol-licitud-participacio-reparacions-i-obres.doc

Este lunes 31 de agosto de 2020 de se inicia el plazo para presentar solicitudes para entrar a formar parte de la bolsa de trabajo de operarios/arias de la brigada (reparaciones y obras) que permita cubrir las vacantes cuando no sea posible la cobertura con carácter fijo, así como las bajas, vacaciones, permisos, licencias y otras necesidades circunstanciales del servicio. El puesto de trabajo de operario de la brigada de especialidad en reparaciones y obras de la vía pública es un puesto de trabajo básico del Ayuntamiento.

Las funciones básicas del lugar de trabajo son:

  1. Ejecución de obras públicas que no sean objeto de contratación externa.
  2. Obras de mantenimiento, conservación y reparación de la vía pública, de los edificios municipales y, en general, de los bienes inmuebles de titularidad municipal dominio público
  3. Obras de mantenimiento, conservación y reparación de las redes de servicios municipales, cuando corresponda realizarlas por parte del titular de una concesión de servicios.

El plazo para presentar instancias estará abierto del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2020, ambos incluidos. La convocatoria y las bases se pueden consultar en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board. El resto de publicaciones del proceso selectivo se realizará en la Sede electrónica en los términos establecidos a las Bases.

La Junta de gobierno del 24 de agosto aprobó constituir una bolsa de trabajo de operarios/arias de la brigada (reparaciones y obras) que permita cubrir las vacantes cuando no sea posible la cobertura con carácter fijo, así como las bajas, vacaciones, permisos, licencias y otras necesidades circunstanciales del servicio. También se aprobaron las bases del proceso de selección y la selección para esta bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos años a contar desde la fecha de su aprobación por resolución de alcaldía. Todas las personas que superen este proceso de selección se incluirán en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que sean necesarias para cubrir vacantes de la brigada municipal, temporalmente, ordenadas según la puntuación obtenida. En el momento que haya una sustitución, se ofrecerá a los aspirantes la contratación por riguroso orden de puntuación de la bolsa.