S’obre la licitació per al servei de consergeria, manteniment i neteja del camp d’esports municipal

 

Aquest dimecres 25 d’agost de 2020 s’obre el període per presentar proposicions a la licitació del servei de consergeria, manteniment i neteja del camp d’esports municipal. La Junta de Govern local del 24 d’agost de 2020 ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Esports, l’expedient de contractació del servei de consergeria, manteniment i neteja del camp d’esports municipal, mitjançant procediment obert (reservat), convocant la seva licitació i el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte, així com els seus annexos.

Aquesta licitació es fa amb procediment obert, segons el qual tot empresari interessat podrà presentar una preposició i, amb l’objectiu d’incorporar criteris de responsabilitat social en les contractacions i licitacions quan sigui possible i, més concretament, la inclusió de persones amb dificultats d’ocupació, es fa una contractació reservada, que està regulada per la Llei 9/2019, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014. Forma part de l’objecte del contracte el foment de l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral. En aquest sentit, de conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquest contracte queda reservat a favor de centres especials de treball d’iniciativa social i d’empreses d’inserció regulades a la Llei general de drets de les persones RDL 1/2013, de 29 de novembre i la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció.

La finalitat d’aquesta licitació és el servei de consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol municipal. El manteniment de la zona esportiva del camp de futbol, així com el suport als equips de futbol del municipi, es consideren activitats importants per a la consecució dels objectius de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en matèria d’esport i en el foment de l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral.

La licitació serà per un import total de 57.418,26€, IVA inclòs, per un termini de 2 anys (24 mesos) prorrogable 1 any més (12 mesos).

Tant el plec de clàusules administratives com el plec de prescripcions tècniques es poden consultar en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=67662779&lawType=

La licitació és electrònica. Per aquest motiu cal que els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, a la Plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar proposicions va del dimecres 26 d’agost al dimecres 9 de setembre a les 14h.

Val a dir que la Junta de govern extraordinària del 17 d’agost va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol municipal, mitjançant procediment obert i de caràcter reservat.


CASTELLANO  | Este miércoles 25 de agosto de 2020 se abre el periodo para presentar proposiciones a la licitación del servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del campo de deportes municipal. La Junta de Gobierno local del 24 de agosto de 2020 ha aprobado, a petición de la Concejalía de Deportes, el expediente de contratación del servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del campo de deportes municipal, mediante procedimiento abierto (reservado), convocando su licitación y el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán el contrato, así como sus anexos.

Esta licitación se hace con procedimiento abierto, según el cual todo empresario interesado podrá presentar una preposición y, con el objetivo de incorporar criterios de responsabilidad social en las contrataciones y licitaciones cuando sea posible y, más concretamente, la inclusión de personas con dificultades de ocupación, se hace una contratación reservada, que está regulada por la Ley 9/2019, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasladan al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014. Forma parte del objeto del contrato el fomento de la ocupación de personas con dificultades de inserción laboral. En este sentido, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, este contrato queda reservado a favor de centros especiales de trabajo de iniciativa social y de empresas de inserción reguladas a la Ley general de derechos de las personas RDL 1/2013, de 29 de noviembre y la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

La finalidad de esta licitación es el servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del campo de fútbol municipal. El mantenimiento de la zona deportiva del campo de fútbol, así como el apoyo a los equipos de fútbol del municipio, se consideran actividades importantes para la consecución de los objetivos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en materia de deporte y del fomento de la ocupación de personas con dificultades de inserción laboral.

La licitación será por un importe total de 57.418,26€, IVA incluido, por un plazo de 2 años (24 meses) prorrogable 1 año más (12 meses).

Tanto el pliego de cláusulas administrativas como el pliego de prescripciones técnicas se pueden consultar en este enlace: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/appjava/notice.pscp?reqcode=viewcn&iddoc=67662779&lawtype=

La licitación es electrónica. Por este motivo es necesario que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no estén registrados todavía, en la Plataforma de contratación del sector público de la Generalitat de Cataluña. El plazo para presentar proposiciones va del miércoles 26 de agosto al miércoles 9 de septiembre a las 14h.

Cabe decir que la Junta de gobierno extraordinaria del 17 de agosto aprobó iniciar el expediente para la contratación del servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del campo de fútbol municipal, mediante procedimiento abierto y de carácter reservado.

Comments are closed.