S’aproven els beneficiaris de les subvencions per a autònoms/es i petites empreses afectades per la crisi sanitària de la Covid-19

La convocatòria de subvencions per a autònoms/es i petites empreses afectades per la crisi sanitària de la Covid-19 ha rebut un total de 24 sol·licituds.

La Junta de govern del 13 de juliol ha aprovat declarar com a beneficiaris i atorgar les subvencions a 8 sol·licitants: dos d’ells rebran un import de 800€, cinc rebran un import de 700€ i un rebrà 500€. La Junta de govern també ha aprovat declarar com a no beneficiaris a vuit sol·licitants per no complir els requisits de les bases de les subvencions i requerir documentació a uns altres vuit sol·licitants per poder valorar, de nou, les seves sol·licituds. Una vegada hagin entregat la documentació que els manca, la comissió es tornarà a reunir per aprovar les sol·licituds i proposar l’aprovació dels beneficiaris.

El Ple de l’11 de maig de 2020 va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions a autònoms/es i petites empreses afectades per la crisi sanitària generada per la Covid-19. El termini per presentar sol·licituds es va obrir el 20 de maig i es va tancar el 16 de juny de 2020. Segons les bases, la quantia individualitzada de la subvenció a atorgar per beneficiari/ària oscil·la entre els 400 i els 800€ i la convocatòria contemplava un total de 30.000€ per a aquestes ajudes.

El 3 de juliol es va reunir la comissió tècnica -formada per la Secretària/Interventora de la Corporació, la tècnica d’ocupació municipal i la cap de la Unitat administrativa – i van aixecar acta per valorar que totes les sol·licituds presentades complissin els requisits i per notificar als sol·licitants que els manca informació per poder-la valorar.


CASTELLANO | La convocatoria de subvenciones para autónomos/as y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 ha recibido un total de 24 solicitudes.

La Junta de gobierno del 13 de julio ha aprobado declarar como beneficiarios y otorgar las subvenciones a 8 solicitantes: dos de ellos recibirán un importe de 800€, cinco recibirán un importe de 700€ y uno recibirá 500€. La Junta de gobierno también ha aprobado declarar como no beneficiarios a ocho solicitantes por no cumplir los requisitos de las bases de las subvenciones y requerir documentación a otros ocho solicitantes para poder valorar, de nuevo, sus solicitudes. Una vez hayan entregado la documentación que les falta, la comisión se volverá a reunir para aprobar las solicitudes y proponer la aprobación de los beneficiarios.

El Pleno del 11 de mayo de 2020 aprobó las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones a autónomos/as y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria generada por la Covid-19. El plazo para presentar solicitudes se abrió el 20 de mayo y se cerró el 16 de junio de 2020. Según las bases, la cuantía individualizada de la subvención a otorgar por beneficiario/a oscila entre los 400 y los 800€ y la convocatoria contemplaba un total de 30.000€ para estas ayudas.

El 3 de julio se reunió la comisión técnica – formada por la Secretaria/interventora de la Corporación, la técnica de ocupación municipal y la jefa de la Unidad administrativa – y levantaron acta para valorar que todas las solicitudes presentadas cumpliesen los requisitos y para notificar a los solicitantes que les falta información para poderla valorar.